Etiket arşivi: jeofizik mühendisi

JMO ile JFMO Arasındaki 6 Fark

Kamagra till salu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir iş yaptı; JMO yekten bu işe karşı çıktı, JFMO ise bu işi destekledi ve bir yandan da TMMOB‘ye çattı..

.

binäre optionen auf was setzen

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’ndeki Daire Başkanlıklarında bir iç duyuru ile isim ve görev değişiklikleri yapılmıştır.

Bu kapsamda, “Risk Yönetimi ve Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Dairesi Başkanlığı” ismi “Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığı” olarak değişitirilmiş ve bu daire başkanlığına bağlı:
– Kıyı Alanları Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Şube Müdürlüğü” ismi “Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü” olarak,
– Karasal Alanlar 1. Bölge Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Şube Müdürlüğü” ismi “Ege ve İç Anadolu Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü” olarak,
– Karasal Alanlar 2. Bölge Jeolojik ve Jeoteknik Etütler Şube Müdürlüğü” ismi  “Marmara ve Karadeniz Bölgeleri Etüt Şube Müdürlüğü” olarak
değiştirilmiştir.

İlk bakışta sıradan bir iç işleyiş değişikliği olarak gözüken bu düzenlemelerin altnda, söz konusu Genel Müdürlük ve daire başkanlığında son dönemlerde sistemli olarak uygulamaya koyulan ve jeoloji ve jeoteknik kelimelerine tahammülsüzlüğe kadar indirgenen; bilimsellikten, akıl ve mantıktan uzak dar meslekçi sığ görüşlü politikalarla jeoloji bilim ve mühendisliğine olan bir düşmanlık yatmaktadır.

644 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede tanımlanan görev çerçevesinde “Bakanlık Olur’u” ile kurulan ve adlandırılan Dairenin isminin, kamu yönetimi ciddiyetine uymayan ve normlar hiyerarşisinde karşılığı olmayan “İç duyuru” ile Genel Müdürlük tarafından değiştirilmesi açıkça hukuka aykırı ve geçerliliği olmayan bir uygulamadır. Ayrıca, yapılan bu değişiklikte asgari dil bilgisi kurallarına dahi uyulmadan Türk Dil Kurumu sözlüğünde karşılığı olmayan “Yer Bilimsel” ibaresinin kullanılması da, düzenlemenin bu yönüyle dahi ne kadar ciddiyetten uzak hazırlandığının ve kamu yönetiminde gelinen üzücü noktanın bir başka göstergesi olmuştur.

Bu değişiklik aslında; sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama amaçlı olarak, yerleşime konu alanların deprem, heyelan, sıvılaşma, sel, taşkın, kaya düşmesi gibi jeolojik tehlike ve afet risklerini ortaya koyma amacıyla yapılan hayati önemdeki planlamaya esas jeolojik jeoteknik etütleri kavramsal olarak yok ederken, bu yaklaşım söaz konusu etütlerin içini boşaltarak işlevsizleşmesine de yol açacak tehlikeleri barındırmaktadır.

Bu değişiklik yapılırken; ülkemizdeki depreme kaynaklık eden benzer nitelikteki fay zonlarına sahip ABD’nin Kaliforniya Eyaletinin imar-kentleşme ve yapılaşmaya ilişkin düzenlemelerine ve bu düzenlemelerdeki jeoloji mühendisliği hizmetlerinin rolüne ve tanımlamasına bakabilmek düşünülseydi, jeoloji ve jeoteknik kavramları ile bu etütlerdeki en temel meslek disiplini olan jeoloji mühendisliğinin yerini ve önemi görülür ve böylece bir kamu idarecisinde olmaması gereken meslek taassubunun yarattığı yanlışlığa da düşülmemiş olurdu.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, plana esas etütlerdeki jeoloji bilim ve uygulamaları tartışmasız en temel faktör iken, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve ilgili Daire Başkanlığının mevcut yönetim anlayışının başka bir meslek disiplini var etme adına jeoloji ve jeoteknik kavramlarından başlayarak jeoloji mühendisliğini yok edip önemsizleştirme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Bakanlık yöneticilerini bu hatadan geri dönmeye; akla, bilime, uluslararası standartlara ve hukuka aykırı bu uygulamadan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz.

Bilinmelidir ki, yönetsel zafiyet ve eksiklikler bilimsel gerçekler karşısında mahkum olacaktır. Mevcut yönetsel anlayış artık, jeolojik ve jeoteknik etüt kavramının bir duyuru ile yok edilemeyecek önemde olduğunun farkına varmalıdır. Aksi taktirde, doğa olaylarının afete dönüştüğü ülkemizin bir afet ülkesi olarak kalmasında bu yönetim ve yönetici anlayışının da sorumluluk payı olacağı bilinmeldir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, kurulduğu 6 aylık kısa kurumsal hayatında sürekli olarak yanlış uygulama ve genelgelere imza atan, mevzuat düzenleme yetisizliği ile kendi çıkardığı genelgesini dahi usulüne uygun olmayan biçimde değiştiren, sürgün ve kıyım yapan, iç çalışma barışını bozan, Bakanlık nezdinde tüm iyi niyetli girişim ve uyarılarımıza rağmen yanlış kurguladığı inceleme ve denetim sistemi ile rapor onay süreçlerini uzatarak üretilmiş hizmetlerin uygulanmasını geciktirerek ciddi mağduriyetlere yol açan, kendi yasal görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde en temel meslek disiplini olan jeoloji mühendisliğini yok etmeye ve Bakanlığın bütün mevzuatlarında yer alan jeolojik ve jeoteknik etütler kavramını hukuksuz ve  keyfi olarak kaldırmaya çalışan; meslekler arasında tarafsız olması gerekirken mesleki şoven yaklaşımlarını idarecilik sorumluluğunun önüne koyan bu yönetici ve yönetim anlayışının acilen değişmesinin ertelenemez bir gereklilik olduğunu belirtiyor, hukuki yollar dahil her platformda bu anlayışı mahkum etmeye çalışacağımızı ifade ediyoruz..

Meslektaşlarımıza ve Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

***

Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan, 27 Ocak 1954 tarihinde 6235 sayılı Yasa ile kurulan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, halen 23 meslek odasından  oluşmaktadır.

TMMOB temel ilkeleri ve çalışma anlayışı içerisinde örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruyan, gücünü sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alan, bağlı odalarıyla birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenleyen, üyesinin ve halkın çıkarlarını koruyan mesleki demokratik bir kitle örgütüdür. 6235 sayılı Kanun‘un 19.04.1983 KHK 66/2 maddesi (c) bendinde belirtildiği gibi “Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlâkını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” olarak ifade edilmiştir.

Ancak 01 Mart 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hakkında bir basın açıklaması yapan ve bu basın açıklamasında “TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, plana esas etütlerdeki jeoloji bilim ve uygulamaları tartışmasız en temel faktör iken, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ve  ilgili Daire Başkanlığının mevcut yönetim anlayışının başka bir meslek disiplini var etme adına jeoloji ve jeoteknik kavramlarından başlayarak jeoloji mühendisliğini yok edip önemsizleştirme çabalarını şiddetle kınıyoruz.” cümlesine yer veren, mesleğimizi yokmuş gibi hiçe sayarak TMMOB‘nin web sayfasında yayınlanması birliğin bünyesinde olan Odamızı ve mühendisliğimizi yok saymayla eşdeğerdir.

Bilim, Evrene ilişkin nesnel gözlem ve sistematik deneye dayanarak akıl yürütme sonucu genel doğrulara ya da temel konulara ulaşma etkinliğinin ortak adıdır. Mühendislik ise, matematik ve temel bilimler alanında eğitim ve deneyim ile elde edilen bilgileri kullanarak, doğadaki malzemelerin ve güçlerin/enerjilerin en verimli biçimde yapılara, makinelere, ürünlere ve proseslere/süreçlere dönüştürülmesidir.

Jeofiziği bilim kılan en önemli özelliğin “onun fiziksel yapısı olduğu, iyi bir fiziksel yapı için ise zorunlu olarak fiziğin dili olan güçlü bir matematiğe sahip olması” sonucuna ulaşılmasıdır.

Hatırlatmakta bir kere daha fayda vardır. Jeofizik bilindiği gibi grekçe “Gaia” (yerküre tanrıçası) ve Physis (doğa) sözcüklerinden türetilmiştir (Her bir sözcüğün kökeni için Necatigil (1969) ve Heiland (1940)‘a bakılabilir). Sheriff (1973)‘in jeofizik sözlüğünde, “jeofizik” sözcüğünün çeşitli tanımları vardır. Tanımların sentezi yapıldığında; Jeofizik, fiziğin ilkelerini yerküreye uygular ve yerküreye ilişkin nicel fiziksel ölçümler yapar. Bugün bazı bilimadamlarının gözünde geophysical sciences (yerfiziği bilimleri) ile geosciences (yerbilimleri) aynı anlama geliyorsa, gelmişse fiziksel ilkeler gözlüğü ile yerküreye baktıkları için olsa gerektir.

Diğer taraftan dünyada ilk jeofizik bölümü 1901 yılında Almanya‘da Götingen Üniversitesi‘nde, ABD‘de Colorado School of Mines‘da 1926‘da kurulan jeofizik bölümünün adı, “Department of Geophysical Engineering”dir. Ülkemizde jeofizik eğitim ve öğretimine; 1952 yılında,  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde kurulan Jeofizik enstitüsü‘nde, 1953-1954 eğitim-öğretim yılında başlanmıştır.

1968 yılında uygulamalı jeofizik kürsüsünün kurulması ile 1969 yılında jeofizik mühendisliğinin ihdası sağlanmıştır. Jeofizik mühendisleri 1986 yılına kadar bir çok farklı mühendislikleri bünyesinde toplayan (jeoloji v.b) Maden Mühendisleri Odası‘nda örgütlülük çalışmalarını yürütmüşlerdir. Jeofizik mühendislerini çatısı altında toplayan “TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası”,  1986 yılında kurulmuştur.

Odaların birlik bünyesinde bir araya gelişinin altında yatan temel neden güven ve saygınlık olduğu unutulmamalıdır. Başka bir dünya, başka bir Türkiye mümkündür diyerek; TMMOB‘nin örgüt birlikteliğinden bahsettiği bir noktada mesleğimize yapılan bu haksız ve mesnetsiz saldırıyı yayınladığı gibi aynı şekilde Odamız‘ın yapmış olduğu bu basın açıklamasını da TMMOB web sayfasında yayınlanmasını bekliyoruz.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
XIII. DÖNEM YÖNETİM KURULU

الخيارات الثنائية المملكة المتحدة تنظيم Kaynakça
JMO, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKâNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NDE YENİDEN YAPILANMA ADI ALTINDA UYGULANAN JEOLOJİ VE JEOTEKNİK DÜŞMANLIĞINI ŞİDDETLE KINIYORU…, 19 Mart 2012
JFMO, BASINA VE KAMUOYUNA, 19 Mart 2012