Ders Notları

Ders notları, öğretim üyesinin ya da görevlisinin ve araştırma görevlisinin sayfasındadır veya bir sunucudadır. Notlar, şifreli veya silinmiş olabilir. Site dışı adreslerde yerbilimleri.com güvence vermemektedir; yani hiçbir sorumluluğu yoktur.

Ali Ferhat BAYRAM Hidrojeoloji, Sondaj Bilgisi, Kuyu Hidroliği, Uzaktan Algılama, Kaya Mekaniği, İnşaat Mühendislerine Jeoloji, Matematiksel İfadeler ve Denklemler, SI Birim Sistemleri, Jeotermal Sistemlerde İzotop İncelemeleri, Yeraltısuyu Kalitesi ve Kontrolü

Gültekin KAVUŞAN Kömür Jeolojisi, Bilgisayar Programlama, Saha Jeolojisi

Hacettepe Üniversitesi, Hidrojeoloji Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği, Gözenekli Ortam Hidroliği, Fiziksel Hidrojeoloji, Uygulamalı Hidrojeoloji, Taşınım Süreçleri, Çevresel Hidrojeoloji, Jeotermal Enerji

Hayriye Füsun ALKAYA Tarihsel Jeoloji, Paleontoloji, Mikropaleontoloji

Hükmü ORHAN Stratigrafi-Sedimantoloji, Sedimanter Kayaçlar, Sekans Stratigrafisi, Mesleki İngilizce

Hüseyin YALÇIN Genel Mineraloji, Özel Mineraloji, Malzeme Analiz Teknikleri

İbrahim Sönmez SAYILI Topoğrafya, Maden Jeolojisi

İrfan YOLCUBAL Çevre Jeolojisi, Hidrojeoloji, İstatistik ve Olasılık, Sondaj Tekniği, Bilgisayar Programlama

İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği, Genel Jeoloji Anabilim Dalı Yapısal Jeoloji, Deprem Jeolojisi, Jeofizik Tektonik, Genel Jeoloji

Kaan Şevki KAVAK Geologic Map Info, Fotojeoloji ve Uzaktan Algılama, Uzaktan Algılama, Digital Image Processing

Kadir DİRİK Fiziksel Jeoloji, Yapısal Jeoloji, jeomorfoloji, Saha Jeolojisi, İleri Fotojeoloji, Yeraltı Jeolojisi

Kemal GÜRBÜZ Sedimantoloji, Sedimanter Petrografi

Mehmet KESKİN Volkanoloji, Bilgisayar ve İşletim Sistemleri, Mineral Kimyası, Petrolojide Jeokimyasal Verilerin Yorumlanması

Mehmet Namık YALÇIN Fosil Yakıtlar, Yeraltı Jeolojisi

Nuretdin KAYMAKÇI Sedimantoloji, Yapısal Jeoloji, Uyumsuzluklar, Fay Tipleri, Faylarda Görünür ve Gerçek Atım, Plaka Tektoniği, Wilson Döngüsü, Uzaklaşan Plaka Sınırları (Normal Fay Sistemleri), Riftleşme Modelleri (Üç Kollu Açılma [Dewey and Bird], Pure Shear Modeli [McKenzie], Simple Shear Modeli [Wernickie]), Korunan/Transform Plaka Sınırları (Doğrultu Atımlı Fay Sistemleri, Transform Faylar, Çek-Ayır Yapıları),  Yakınlaşan Plaka Sınırları (Ters/Bindirme Fay Sistemleri, Duplexler 1-2, Piggy Beck’ler), Gelişmekte Olan Okyanus Kabuğu (Arabistan 1-2), Gelişmiş Okyanus Kabuğu (Atlantik 1-2), Paleozoikten Günümüze Kıtaların Pozisyonu, Stereografik Projeksiyon 1-2.

Orhan TATAR Genel Jeoloji, Biyologlar için Genel Jeoloji, Jeolojik Harita Bilgisi, Saha Jeolojisi, Plaka Tektoniği, Bilimsel Anlatım ve Sunum İlkeleri

Ömer BOZKAYA Optik Mineraloji, Mineraloji

Osman KOPTAGEL Maden Yatakları ve Hammaddeleri

Sinan AKISKA Mineraloji (Kristallografi) Laboratuvar Notları, Mikroskop, Magmatik Kayaçların Makroskobik Olarak Sınıflaması, Metamorfik Kayaçların Makroskobik Olarak Sınıflaması, Sedimanter Kayaçların Makroskobik Olarak Sınıflaması

Yaşar EREN Yapısal Jeoloji, Saha Jeolojisi, Neotektonik, Mühendislik Jeolojisi, Çevre Jeolojisi, Arazide Çalışma Teknikleri, Düzlemsel ve Çizgisel Yapıların Ölçümü, Jeolojik Harita Alımı

Yavuz OKAN Mikropaleontoloji


Yabancı Kaynaklar
General Geology, General Geology, General Geology (ingilizce)
General Geology, Physical Geology w/Lab, Environmental Geology, Oceanography (ingilizce)
Physical Geology I, Physical Geology II (ingilizce)
Fundamentals of Geochemistry (ingilizce)
Stratigraphy (ingilizce)
Structural Geology (ingilizce)
Chemical Oceanography (ingilizce)
Geological Oceanography (ingilizce)
Optical Mineralogy (ingilizce)

eNotes (İngilizce)
Free Education on the Internet (İngilizce)
MIT Open Course Ware (İngilizce)
Varsity Notes (İngilizce)

Ders Notları” için 9 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir