Kategori arşivi: Maden Kazaları

“Madenci kuldur, parası puldur, karısı duldur.” —Anonim

Dehşet İçinde Bırakan Maden Kazası: Çöllolar Kömür Sahası, Şubat 2011

İzninizle, konuya geçmeden önce bir saptama yapalım.. Acaba meslek odaları, bir kamu kuruluşu olduklarının altını neden kalın çizgilerle çizer? Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odası, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır, örgütleridir (aman bu kelime sizi korkutmasın), teşkilatlarıdır (yoksa bu daha mı samimi geldi). Keza, TMMOB bu meslek odalarının üst yapısını oluşturur. Bu görünür birlikteliğe rağmen odalar, ki sadece adı geçen bu iki meslek odası değil, hepsi, sürekli mesleki kazanım için savaşır, pastadan pay alma dürtüsü onları yer bitirir. Onlara sorsanız hep karşı taraf kendi mesleğinin gösterisini yapar, ah şu mesleki şovenistler.. Sözün özü, kavgaları bitmez, tükenmez ve anlaşamazlar. Hani ellerinde fırsat olsa, oracıkta birbirlerinin boğazını sıkarlar, o derece.. Bu yüzden, Danıştay’ın müptelası olmuşlardır. Gerçi şu sıralar, yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onları by-pass etme yolunda adım adım ilerliyor, sağolsunlar artık Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetilen bir ülkemiz var, yani halkın kendi kendini yönettiği, bundan dolayı kimsenin kimseyi yönetemediği yepyeni bir yönetim şeklimiz var. En sonunda kavgalar (!) bitecek..

Bu arada, bir anekdot aktarayım, şifahen Dinçer Abi’den (Dinçer Çağlan) bu felaketin tek seferde gerçekleşmediğini ve klasik kaşık tipi bir kayma olmadığını öğrendim. Ona göre iki kez kayma meydana gelmiş. İlk önce derindeki malzeme yenilmiş ve ilk olay cereyan etmiş. Bu dengesiz durum yüzünden onun üstündeki malzeme de duraylılığını yitirmiş. Jeoteknik’ten anlamamakla birlikte, bu metni duyduğum bir ayrıntı, bir tez ile süslemek istedim.


Click to enlarge! ANALYSIS SUMMARY: on 10 February 2011 a major landslide occurred within the Çöllolar coalfield near the Afşin-Elbistan Thermal Power Plant due to an apparent failure in the stability of the mine walls. A detailed review of the imagery indicates that two separate landslides occurred in the mine. These results are based on an assessment of satellite imagery recorded on 17 February 2011 and 16 December 2010. Post-landslide assessment for Collalar Coalfield Kahramanmaras, Turkey. Source: WorldView-2 USGS. Acquired: 17/02/2011. Copyright: DigitaGlobe 2011. Map produced by UNITAR/UNOSAT.

Bu sefer birlikte hareket eden meslek odalarının maden kazasına dair haykırışları ve raporları aşağıda. İlk hâline müdahale edilmemiş yani aynen aktarılmış bir feryat bu, tabiî ki duyabilene.. Allah, bu olayda ölenlerin ailelerine sabır versin demekte, bize düşüyor..

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında art arda meydana gelen şev kaymasında üzere 10 maden emekçisi yaşamını yitirdi. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ikisi mühendis toplam 9 maden emekçisi hala kayan malzemenin altında! Yetkililerden ise ses yok!

BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK
Bilindiği üzere, ruhsat hukuku Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘nın ilgili teşekkülü Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait olan ve özel sektöre 28 yıllığına işletilmek üzere verilen Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde iki kez şev kayması meydana gelmiştir. İlk olayda bir maden emekçisi, ikinci olayda ise ikisi meslektaşlarımız olmak üzere 10 maden emekçisi yaşamlarını yitirmiştir. Olayın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ikisi mühendis toplam 9 maden emekçisi hala kayan malzemenin altındadır. Öncelikle yaşamını kaybeden tüm maden emekçilerinin yakınlarına ve madencilik camiasına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Meslek odaları tarafından 2 Kasım 2007 tarihinde Elbistan’da yapılan açıklamada;

“Linyit rezervlerimizin % 46’sını oluşturan Elbistan Linyit Havzasında ekonomik olarak üretilebilecek yaklaşık olarak toplam 4,3 milyar tona yakın linyit bulunmakta olup, bu miktar, toplam 9450 MW gücünde termik santrallere karşılık gelmektedir. Odalarımız, madenlerimizin kaynak kaybına neden olmadan rasyonel olarak değerlendirilmesi için havza madenciliğini savunmaktadır. Bu sayede, mevcut kaynağın tamamı değerlendirilecek ve tüketildiğinde yerine tekrar konulamayan madenlerimizden maksimum fayda sağlanacaktır. Bu nedenle, maden rezervlerimizin sınırlarının ve özelliklerinin tam olarak tespiti önem kazanmaktadır. Kaynak kaybı olmaması için de, havza genelinde planlama ve işletmecilik zorunludur. Elbistan havzasında çok geniş bir alana yayılan linyit rezervlerinin doğal sınırlar yerine yapay olarak yaratılmış sektörlere bölünmesi ve planlanması bu açıdan yanlış bir yaklaşımdır. Saha sınırlarının tam olarak belirlenmeden üretim projesi yapılması da çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Bu çerçevede sahada kurulan ikinci termik santralın (B Termik Santralı) yer seçimi hatalı yapılmıştır. Söz konusu santral kömür rezervinin üzerine kurulmuş önemli miktarda kömür rezervinin üretilebilme imkanı engellenmiştir. Havza bazında planlamalar bir an önce yapılmalı, sektör bazında yapılacak çalışmalar bu doğrultuda değerlendirilmelidir. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Elbistan havzasında bu güne kadar yapılan planlama hatalarından vazgeçilmelidir. Rezerv belirleme çalışmaları hızlıca sonuçlandırılmalı, havza sınırları net olarak belirlenmeli ve işletme projeleri bu doğrultuda yapılmalıdır. Kömür ocaklarını ve santralın çalışmalarını koordine edecek idari yapı, havzanın büyüklüğüne uygun hale getirilmeli, gerekli olan mühendis ve diğer teknik eleman ihtiyacı karşılanmalıdır. Havza kömürlerinin değerlendirilmesine yönelik araştırma geliştirme çalışmaları yörede bir AR-GE merkezi kurulmak suretiyle hızlandırılmalıdır. Havzanın planlaması bir an önce yapılmalı, kömür rezervleri bu doğrultuda değerlendirilmelidir.” şeklinde havzada yapılması gerekenler vurgulanmıştır.

Ülkemizin en büyük kömür havzası yapay sektörlere bölünerek parçalanmış, bunun sonucunda hem kaynak kaybına neden olunmuş hem de denetim görevini yeterince yerine getirilmemiştir. Yetkililer, bu ciddi uyarılara kulak tıkamış ve yanlışlara devam etmiştir. Özellikle 80’li yılların başından itibaren uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb. gibi esnek çalışma uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve altyapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden olmaktadır.

Dünyada örneği pek nadir olan bu boyuttaki bir maden kazasının her yönüyle irdelenmesi ve araştırılması, gelecekte benzer kazaların yaşanmaması için çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu amaçla yaşanan maden kazasının nedenlerini araştırmak ve sonuçlarını paylaşmak bir kamu görevi olarak kabul edilmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na değişik tarihlerde üç kez yazıyla başvurularak kazayla ilgili teknik bilgiler istenmiştir.

Söz konusu sahanın ruhsat sahibi olan Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce gönderilen yazıda; “İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve belgeler, hem ticari sır niteliğinde hem de Çöllolar Açık İşletmesinde meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalara dahil edilmiş dokümanlardır. Odanız bu dokümanlara istinaden açılan bir davaya ya da devam eden bir soruşturmada taraf olmadığından, Şirketimiz, hem Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi hem de Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu dokümanların verilmesinin uygun olmayacağı görüşündedir.” şeklinde yanıt verilmiştir.

Meslek Odaları, Anayasanın 135. maddesine göre 6235 sayılı kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. Söz konusu olayda üyeleri de yaşamını yitirmiş ve halen göçük altındadır. Tüm bu gerçekler ortadayken olayda “taraf” olarak görülmemesini anlamak mümkün değildir. Üretimin parçalara ayrılarak çalışma yaşamının esnekleştirilmesi, bilimsel bilginin yok sayılarak üretim zorlaması, kar hırsının her şeyin önüne geçmesi, bunlarla birlikte kamusal denetimin yeterince yapılmaması ve benzeri nedenler kazaları işçi ve emekçilerin yaşamının bir parçası haline getirmektedir. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar” anlayışı çerçevesinde ticari sır, devam eden dava, taraf değilsiniz gibi oyalamalar iş kazalarını sonlandırmayacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hala toprak altında bulunan 9 kişinin durumlarıyla ilgili olarak neler planladığını, yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşmak durumundadır. Hiçbir şey olmamış gibi davranarak olayı unutturmaya hakkı yoktur. Meslek odaları olarak olayın takipçisi olacağımızı bildiriyor, yaşamını kaybeden maden emekçilerini bir kez daha saygıyla anıyoruz.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

9 Şubat 2012, Ankara

Ayrıca.. Kazayla ilgili oluşturulan TMMOB heyeti incelemelerini tamamlamış, konuyla ilgili değerlendirmelerini ve önerilerini rapor haline getirmiş. TMMOB Afşin-Elbistan Maden Kazası Raporu’nu okumak için tıklayın!.. Pekâla, olayın büyüklüğünü görmek için uydu görüntülerini incelemek ister misiniz?..

Kaynakça
DC, Landslides in Turkey, 21 Şubat 2011
JMO, AFŞİN İLÇESİNDEKİ ÇÖLLOLAR KÖMÜR SAHASINDA MEYDANA GELEN HEYELANLARIN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK!, 21 Şubat 2011
MadMO, BİR YIL GEÇTİ. YETKİLİLERDEN HALA SES YOK, 21 Şubat 2011
UNOSAT, Post-Landslide Assessment for Çöllolar Coalfield Kahramanmaras, Turkey, 21 Şubat 2011
TMMOB, TMMOB AFŞİN ELBİSTAN MADEN KAZASI RAPORU YAYIMLANDI, 21 Şubat 2011

15 Eylül 2011 Galler’deki Maden Kazası

Birleşik Krallık’ta, su baskını nedeniyle çöken kömür madeninde ölen 4 işçiden sonuncusunun da cansız bedeni çıkarıldı. Yerin 90 metre altında sıkışıp kalan madencilerin cesetleri yanyana bulundu.

Galler’in güneyinde, Cardiff’teki Swansea vadisindeki bir madende meydana gelen göçük sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyorken: “Olay yerinde bulunan kurtarma ekiplerinin göçük altınta kalmasına yol açmamak ve daha da kötü bir trajedinin yaşanmasına mahal vermemek için dikkatli davranıyoruz. Bu yüzden dolayı da çalışmalarda ilerleme sağlamak oldukça zor.” şeklinde açıklama yapıldı.

Yaşları 39 ile 62 arasında değişen madencileri kurtarmak için seferber olan kurtarma ekipleri ilk olarak madeni dolduran ve işçilerin çıkış yolunu kapatan suyu çekmeye çalıştı. Saatler süren çabalardan netice alınamadı. Ekipler, uzun çalışmaların ardından yerin 90 metre altında kalan işçilerin cansız bedenine ulaştı. Su baskını kömür madenini çökertmeden önce, 3 maden işçisi su sesini duyunca, kaçarak kurtulmayı başardı. Kurtulanlardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaynakça
EuroNews, 2011. Birleşik Krallık’ta kömür madeni çöktü, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
EuroNews, 2011. Galler’deki maden göçüğünde 4 işçi öldü, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
EuroNews, 2011. Madencilerin cesetleri çıkarıldı, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.
Sky, 2011. Wales Mine Tragedy: Latest Images, 17 Eylül 2011 tarihinde erişilmiştir.

23 Ağustos 2011 Çin’deki Maden Kazası

Çinli yetkililer ülkenin kuzey doğusundaki bir madende bir haftadır mahsur kalan 22 madencinin kurtarıldığını duyurdu. Madencilerin bir hafta sonra hala hayatta olduklarına dair umutlar, madencilere temiz hava sağlamak için delinen 280 metrelik borudan sesler gelmesi üzerine artmıştı.


Rescuers carry a miner out of flooded mine in Qitaihe City, northeast China’s Heilongjiang Province, Aug. 30, 2011. Twenty-two of the trapped miners in a flooded mine in northeast China’s Heilongjiang Province were rescued as of early Tuesday morning, Xu Guangguo, vice governor of the province said. The rescuers are still searching for the three missing miners, Xu said. (Xinhua/Wang Song)

Şinhua haber ajansı, Çitayhı şehrine bağlı Boli ilçesindeki Hengtay kömür madeninin 2007 yılında kapatıldığı ancak 16 Ağustos’ta izinsiz olarak yeniden açıldığını söylüyor. Yasadışı kömür madenindeki işçiler, kazdıkları tüneli yakındaki bir kuyuya doğru genişletince maden su almış ve madenciler mahsur kalmıştı. Kurtarma operasyonundan görüntüler yayınlayan Çin devlet televizyonu, madencilerin yavaş yavaş madenin dışına çıkarıldıklarını gösterdi. Salı günü (23 Ağustos 2011) su basan madende 26 işçi mahsur kalmış, dün (29 Ağustos 2011) işçilerden 3’ü kurtarılmış, 1’inin de cesedi bulunmuştu. 3 işçiden ise henüz haber alınamadı.

Dünyada madencilik sanayisinin en tehlikeli olduğu ülke olan Çin’de yalnızca 2009 yılında ölen madenci sayısı 2600’ün üzerinde. 2010 yılı Nisan ayında ülkenin kuzeyindeki Şanşi vilayetinde 115 madenci bir hafta göçük altında kaldıktan sonra kurtarılmıştı.

Çin hükümeti geçen yıl içinde 1000’den fazla yasa dışı madeni kapatmış ve madenlerdeki güvenlik önlemlerini artırma kampanyası başlatmıştı. Ekonomisi önemli oranda madenciliğe bağımlı olan Çin’in enerji ihtiyacının yüzde 70’i kömürden elde ediliyor. Madenlerde çalışan işçilerin çoğu, bu konuda eğitim almadan çalışan göçmenlerden oluşuyor.

Kaynakça
AA, Madendeki 22 işçiden ses geldi, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.
BBCTürkçe, 22 Çinli madenci bir hafta sonra göçükten çıkarıldı, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.
Çin Hükümeti, 22 trapped miners rescued in NE China, 30 Ağustos 2011 tarihinde ulaşıldı.

19 Kasım 2010 Yeni Zellanda’daki Maden Kazası

“Madenci kuldur, parası puldur, karısı duldur.” —Anonim

Hikâyemiz Yeni Zellanda’dan.. 19 Kasım 2010 Cuma günü, Yeni Zellanda’daki Pike River Coal şirketine ait kömür ocağında patlama meydana gelmiş ve 29 madenci mahsur kalmıştı. Madendeki gaz durumunu belirlemek için yapılan çalışmada, karbonmonoksit ve metan değerlerinin yeni patlamalara neden olabilecek risk düzeyinde olduğunu saptanmıştı. Bu yüzden de, herhangi bir arama kurtarma çalışması yapılamamıştı.


Büyütmek için tıklayın! Kömür ocağı, Paparoa Sıradağları’nın altındaymış..

Şili’deki gibi olağanüstü bir olay bekleyenler de vardı. İşin gerçeği, bölgeden gelen kötü haberlerden sonra, madencilerin yakınları dışında hiç kimse iyi bir sonuç beklenmiyordu.. 24 Kasım 2010 Çarşamba günü, madende ikinci patlama meydana geldi. Bu şiddetli patlama sonucu madencilerin yaşadığına dair bütün umutlar kesildi.

Yaşları 17 ile 62 arasında değişen 29 madencinin, 24’ü Yeni Zellandalı, 2’si Avustralyalı, 1’i Britanyalı, 1’i İskoç ve 1’i Güney Afrikalı. Ölen madencilerin adları:

Conrad John Adams, Glen Peter Cruse, Allan John Dixon, Zen Wodin Drew, Christopher Peter Duggan, John Leonard Hale, Joseph Ray Dunbar, Daniel Thomas Herk, David Mark Hoggart, Terry David Kitchin, Riki Steve Keane, Andrew David Hurren, Richard Bennett Holling, Francis Skiddy Marden, Samuel Peter McKie, Keith Thomas Valli, Stuart Gilbert Mudge, Michael Nolan Hanmer Monk, Kane Barry Nieper, Blair David Sims, Benjamin David Rockhouse, Brendan John Palmer, Milton John Osborne, Peter O’Neill (Yeni Zellandalı), Malcolm Campbell (İskoç), Peter James Rodger (Britanyalı), Joshua Adam Ufer, William John Joynson (Avusturalya), Jacobus (Koos) Albertus Jonker (Güney Afrika)..

.. ve şirketin sayfasındaki son söz…

MESSAGE FROM PIKE RIVER COAL
Our thoughts and prayers are with the families and friends of our lost men.
For five days we have held onto hope. Unfortunately, today that hope has been extinguished.
We have all lost valued colleagues and we join the West Coast community in grieving for our lost fathers, sons and brothers.

Yeni Zellanda’daki bazı maden kazaları..
1879 – Kaitangata Maden Ocağı’nda olası gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve 34 kişi hayatını kaybetti.
1896 – Brunner Maden Ocağı’nda kuşkulu gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve 65 kişi hayatını kaybetti.
1914 – Ralph’s Maden Ocağı’nda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve 43 kişi hayatını kaybetti.
1926 – Dobson Maden Ocağı’nda patlama oldu ve 9 kişi hayatını kaybetti.
1939 – Glen Afton Maden Ocağı’nda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu patlama meydana geldi ve 11 kişi hayatını kaybetti.
1967 – Strongman Maden Ocağı’nda gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi ve 19 kişi hayatını kaybetti.

Kaza hakkında daha fazla ayrıntı için http://en.wikipedia.org/wiki/Pike_River_Mine_disaster

Kaynakça
BBC, 2010. New Zealand mine: ‘No survivors’ after second blast, Asia-Pacific, News, BBC, London, England, accessed at November 25th 2010.
BBCTürkçe, 2010. Yeni Zelanda madeninde acılı bekleyiş, BBC Türkçe Servisi, Londra, İngiltere, 25 Kasım 2010 tarihinde ulaşıldı.
BBCTürkçe, 2010. Yeni Zelanda madeninde ‘kurtulan yok’, BBC Türkçe Servisi, Londra, İngiltere, 25 Kasım 2010 tarihinde ulaşıldı.
NZP, 2010. Names released of coal miners trapped in Pike River coal mine, News, New Zealand Police, Wellington, New Zealand accessed at November 25th 2010.

Balıkesir’deki Maden Ocağında Grizu Patlaması Oldu

23 Şubat 2010 akşamı 18.00 sularında, Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’deki bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti ve 6’sı ağır 18 kişi yaralandı. Yaralanan 18 işçi, Dursunbey Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Balıkesir’deki hastanelere sevk edilmiş. Durumu ağır olan 6 yaralı, daha sonra İzmir ve Bursa’daki hastanelere gönderilmiş. Şen Madencilik (ŞENTAŞ) şirketine ait Odaköy kömür ocağında 1 Haziran 2006’da da grizu patlaması yaşanmış ve 17 işçi hayatını kaybetmiş, 7 işçi de yaralanmıştı.

Meydana gelen kazada ölen işçilerin Engin Tanrıkulu, İbrahim Saygılı, Muammer Karaca, Mustafa Demirel, Ali Yaran, Önder Kartefe, Celal Karakafa, Serkan Aydın, İsmail Görlen, Bünyamin Tuncay, Süleyman Duman, Mehmet Özel ve maden mühendisi Özgür Seçkin olduğu açıklandı. Allah gani gani rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum.


Linyit çıkarılmış, paketlenmiş ve sadece satışı bekliyor. ŞenTAŞ kömürden mutlu bir kare.

Olaydan bir gün sonra 5 kişilik bilirkişi heyetinin yaptığı inceleme sonucunda, maden ocağında havalandırmanın yeterli olmadığı ve patlamaya antigrizu özelliği taşımayan elektrik kablolarının neden olduğu bildirilmişti.

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan 24 kişilik bir kurtarma ekibi bölgeye ulaştı. Kütahya Sivil Savunma ile Tavşanlı ilçesindeki Tunçbilek İşletmesi Arama Kurtarma ekipleri de çalışmalara destek verdi. Ayrıca Türk Kızılayı, göçük bölgesine 2 haberleşme aracı, 5 afet uzmanı, çadır, battaniye, çay, kahve, su ve kumanya göndermiş.

Grizu patlamasının yaşandığı maden ocağının sahibi Erhan Ortaköylü, maden alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, göçük öncesi 49 kişilik vardiyada 46 işçinin işbaşı yaptığını, 3 işçinin ise işe gelmediğini söyledi. Gaz yanmasının, 500 metre derinliğindeki madenin 250’nci metresi civarında meydana geldiğini belirten Ortaköylü, yanmanın meydana geldiği bölgeden kapıya doğru bölümdeki işçilerin kendi imkanlarıyla ocaktan çıktığını, ilk müdahalesi maden alanında yapılan yaralıların, ambulansla Dursunbey Devlet Hastanesine gönderildiğini anlattı.

Burada BBCTürkçe’nin röportajı var dinliyemiyorsanız http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2010/02/100225_audiogrizu.shtml

Henüz 2 ay önce, 19 işçi yine aynı nedenle can vermişti. Kürşat Akyol, bu röportajda neden Türkiye’deki madenlerde bu kadar sıklıkla ölümlü kazalar yaşandığını araştırmış. Süleyman Girgin (Maden-İş Sendikası), Taner Yıldız (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı) ve Mehmet Torun (TMMOB Maden Mühendsileri Odası) yaşanan son olay hakkında bilgi veriyor. Ayrıca Avrupa Birliği’nin (AB) madencilik emniyeti konularından sorumlu İstihdam Genel Müdürlüğü’nün sözcüsü Cristina Arigho, Türkiye’nin AB üyesi olabilmesi için madencilik alanında neler yapması gerektiğini söylüyor.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’deki kömür ocağında önceki gün 13 işçinin ölümüne neden olan grizu patlaması nedeniyle, ocağın ortak 3 sahibi ile bir mühendis 24 Şubat 2010 gecesi tutuklandı. TBMM Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, grizu patlamasının yaşandığı Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy’de incelemelerde bulunacak.

1941-2008 yılları arasında, Türkiye’deki maden ocaklarında meydana gelen kazalara ait veriler için tıklayın! (.pdf – 0,7 mb)

Kaynakça
BBCTürkçe, 2010. Balıkesir’de grizu: 13 madenci öldü, Diğer Haberler, BBC Türkçe Servisi, Londra, İngiltere, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2010/02/100224_miners_update.shtml, 25 Şubat 2010 tarihinde ulaşılmıştır.
BBCTürkçe, 2010. Türkiye’de madencilik güvenliği, Diğer Haberler, BBC Türkçe Servisi, Londra, İngiltere, http://www.bbc.co.uk/turkce/multimedya/2010/02/100225_audiogrizu.shtml, 25 Şubat 2010 tarihinde ulaşılmıştır.
MH, 2010. DURSUNBEY’DEKİ GRİZU FACİASI…, TBMM Başkanı Basın Açıklamaları, Meclis Haber, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara, Türkiye, http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=97866, 16 Şubat 2010 tarihinde ulaşılmıştır.

Bursa’daki Maden Ocağının 220 Metre Derinliğinde Grizu Patlaması Oldu

10 Aralık 2009 Perşembe günü, akşam 19.30 sıralarında patlamanın meydana geldiği Bükköy Madencilik İşletmesi’ne ait kömür ocağı, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Alpagut Köyü yakınlarında bulunuyor. Yerin 220 metre altında meydana gelen patlamanın ardından, bölgeye çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekip, olay yerine gönderilmiş durumda. Kömür madeninde metan gazı sıkışması sonucu meydana gelen grizu patlaması yüzünden 19 madenci yaşamını yitirdi. Patlama sırasında madende 32 işçi çalışıyormuş.

Gelen ekipler, olayın gerçekleştiği noktaya ilerleyebilmek için destekleyici kütük ile galeride tekrardan güçlendirme yapıyor. Fakat kurtarma çalışmaları için hazırlanan uzman ekip, hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle helikopter yerine karayoluyla Zonguldak’tan Bursa’ya doğru harekete geçebilmiş.

Maden ocağında ölen 19 işçinin isimleri şöyle: Şenol Kurt, Ali Kazan, İzzet Kuşoğlu, Murat Aydın, Emir Ali Turhan, Murat Hanay, Mehmet Banbal, Seyit Ali Akduman, Mehmet Kuşoğlu, Yusuf Karaca, Erol Boran, Yunis Arçiçek, Ramazan Baştepe, Ertuğrul Demiray, Yahya Arabozan, Erol İkiz, Muammer Aktaş, Ahmet Çetin ve Mehmet Çetin. Allah gani gani rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum.


Burada görüntü var, göremiyorsanız http://www.youtube.com/watch?v=QPkV3IxNov8

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, göçük sonrası mahsur kalan işçilerin tümünün öldüğünü söyledi. Dinçer, patlamanın etkisiyle ocaktaki tahkimatın (desteğin) tamamen çöktüğünü belirterek, o nedenle çalışmaların temkinli bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi. Dinçer, “Sanıyorum işçi arkadaşlarımızın bulundukları yerden çıkartılması geç zamanlara kadar sürecek. Uzman ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak’tan gelen ekip de çalışmalarını sürdürüyor dedi. Ayrıca bilirkişi raporu sonrası patlamanın neden kaynaklandığını daha iyi anlayacaklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu tip olayların tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa; kurallar, teknik yöntemler gözden geçirilecektir” dedi.

Bursa Valisi Şahabettin Harput, maden ocağındaki göçüğün, bir dinamit patlatılmasının arkasından meydana geldiğini söyledi. Harput, saat 19.30 sıralarında meydana gelen olaya ilk olarak firmanın kendi kurtarma ekiplerinin müdahale ettiğini, sonrasında Sivil Savunma Müdürlüğü, AKUT, Kütahya, Balıkesir Dursunbey ve Manisa Soma’dan gelen ekiplerin kurtarma çalışmalarına dahil olduğunu bildirdi.


Burada görüntü var, göremiyorsanız http://www.youtube.com/watch?v=EX0ZRQ-n8gI

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Mustafakemalpaşa’da 19 kişinin öldüğü maden ocağında gaz izleme istasyonunun olmadığını tahmin ettiklerini söyledi. Bilgisayarlı gaz izleme ve kontrol sistemleri yoluyla, ani gaz boşalmaları dışında patlamaların önüne geçilebiliyor. Sistem, gazları erken izleme imkanı tanıyor. Grizu patlaması sırasında ortamın genişliğine göre sıcaklık 2650 santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor.

19 işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasının en büyükleri, Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) yaşandı. TTK Genel Müdürlüğü istatistik verilerinden aldığı bilgiye göre, kömür ocaklarında 1955-2009 yıllarındaki iş kazalarında 2.687 işçi öldü, 326.321 işçi yaralandı. Söz konusu yıllarda kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Armutçuk, Amasra, Karadon ve Üzülmez kömür ocaklarında “göçük, grizu ve kömür patlaması, karbonmonoksit zehirlenmesi ile metan gazı ve karbondioksit boğulmaları” gibi kazalar oldu.

Verilere göre, Kozlu üretim bölgesinde 1992’i de 263 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciası, Türkiye’de en fazla can kaybı yaşanan iş kazası olarak tarihe geçti. Aynı yıl, grizunun yanı sıra diğer kazalarla birlikte 277 işçi yaşamını yitirdi, 5 bin 214 işçi de yaralandı. Havza madenlerinde saptanabilen en eski ölümlü iş kazası 1875’de Ahmet Ağa adlı kişinin yaşamını yitirdiği kaza olarak kayıtlara geçti. Taşkömürü kurumunda bu yılki kazalarda 5 işçi yaşamını yitirdi, 2 bin 657 işçi yaralandı. Kentteki özel kömür ocaklarında ise 3 işçi öldü, 1118 işçi de yaralandı. Kaçak ocaklarda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye’deki Kazalar
Türkiye’de taş kömürü üretiminin başladığı yıl olarak kabul edilen 1848’den bugüne kadar ocaklarda yaşanan kazalarda 4 bini aşkın madenci öldü. Türkiye Taşkömürü Kurumu istatistik verilerine göre, kömür ocaklarında 1955 ile 2009 yılları arasındaki iş kazalarında yaklaşık 2.700 işçi öldü, 326 bini aşkın işçi de yaralandı.

İşçilerin hayatını kaybetmesine en fazla göçük ve grizu neden oluyor. Verilere göre, 1992’de Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Zonguldak Kozlu maden ocağında 263 işçinin öldüğü grizu patlaması, ülke tarihinde en büyük can kaybı yaşanan iş kazasıydı. 1983 yılındaki grizu patlamasında ise 150’ye yakın maden işçisi ölmüştü. Üç yıl önce Balıkesir’de meydana gelen bir grizu patlamasında da 17 madenci ölmüştü.


Burada görüntü var, göremiyorsanız http://www.youtube.com/watch?v=A5pmm6qE8F4

Grizu Patlamaları
Kömür madenlerindeki galerilerde bulunabilen metan gazının belirli şartlar oluştuğunda patlaması ve ardından oluşan göçükler, madencilerin ölümlü iş kazaları arasında ilk sırada yer alıyor. Maden ocaklarında meydana gelebilen kömür tozu ve grizu patlaması, göçük, karbonmonoksit zehirlenmesi, metan gazı ve karbondioksit boğulması gibi kazalarda çok sayıda madenci yaşamını yitirebiliyor.


Burada görüntü var, göremiyorsanız http://www.youtube.com/watch?v=5pGUa5Ga5A8

Grizu faciasının ardından Büyükköy Madencilik’in yöneticileri Fahrettin Şolpan, Hayrettin Çelik ve Bayram Erdem gözatına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Büyükköy Madencilik’in sahibi Nurullah Ercan’dan haber yok.

1941-2008 yılları arasında, Türkiye’deki maden ocaklarında meydana gelen kazalara ait veriler için tıklayın! (.pdf – 0,7 mb)

Kaynakça
AA, 2009. MADENDE FACİA: 19 İŞÇİ ÖLDÜ, Anadolu Ajansı, Bursa, Türkiye, http://www.aa.com.tr/tr/maden-ocaginda-gocuk-3.html, 12 Aralık 2009 tarihinde ulaşılmştır.
BBCTürkçe, 2009. 19 madenciden kurtulan yok, BBCTürkçe Servisi, Londra, İngiltere, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2009/12/091211_turkey_mine.shtml, 12 Aralık 2009 tarihinde ulaşılmştır.
BBCTürkçe, 2009. Çöken madende çalışmalar sürüyor, BBCTürkçe Servisi, Londra, İngiltere, http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2009/12/091211_mine_blast.shtml, 12 Aralık 2009 tarihinde ulaşılmştır.
NTVMSNBC, 2009. Grizu faciasına 3 tutuklama, NTVMSNBC, Bursa, Türkiye, http://www.ntvmsnbc.com/id/25031696, 14 Aralık 2009 tarihinde ulaşılmştır.

22 Şubat 2009 Çin’deki Maden Kazası

Çin’in kuzey kesiminde yer alan Shanxi (Şanşi) eyaletindeki kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 74 işçi yaşamını yitirdi. Resmi Şinhua haber ajansı, 113 işçinin hastaneye kaldırıldığını ve bunlardan 21’inin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Eyaletin merkezi Tayyüen şehri yakınlarındaki Shanxi Kok Kömürü İşletmecileri Grubu’na bağlı Tunlan Kömür Ocağı’nda, sabaha karşı saat 2.00 sularında meydana gelen kaza sırasında madende 436 işçi bulunuyordu. Madende yoğun biçimde arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Enerji ihtiyacını büyük ölçüde kömürden sağlayan ve ocaklarda en çok kazanın olduğu ülke Çin’de 2007 yılında kömür ocaklarında meydana gelen kazalarda 3786 kişi öldü. Binlerce güvenliksiz küçük ocağın kapatılması sonucu bu rakam geçen yılın ocak ve ekim ayları arasında 2690’a düştü.

Şinhua haber ajansı, son patlamanın meydana geldiği ocağın çelik sektörü için üretim yaptığını ve yıllık üretim kapasitesinin 5 milyon ton olduğunu bildirdi.

Bu haber, AA ve CRI sitelerinden derlenmiştir.