Türkiye’deki Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin Nesnel Bir Karşılaştırılması

Dünyada en iyi 500 üniversitesi arasında Türkiye’den hiç bir üniversitenin yer almaması basında üzüntü ve eleştiri konusu oldu. Bu konuda çıkan yazılarda sıralamanın hangi kriterlere göre yapıldığına ise pek değinilmedi. Çin’de Jiao Tong Üniversitesi tarafından yapılan bu değerlendirmede beş kriter kullanılmış (bkz. ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm)*. Bu kriterler arasında Türkiye’deki üniversiteleri ilgilendiren şunlar: öğretim üyelerinin SCI (Bilimsel Atıf İndeksi) tarafından taranan dergilerde yaptıkları yayınların sayısı, bu yayınların aldıkları atıflar ve bu değerlerin o üniversitede çalışan öğretim üyelerine olan oranı. Sözgelimi senede 500 makalesi bulunan 600 öğretim üyeli bir üniversitenin sıralamadaki yeri aynı sayıda makaleye sahip 800 öğretim üyeli bir üniversiteden daha yüksek oluyor. Üniversiteden çıkan bilimsel makale sayısının üniversiteyi değerlendirmekte kullanılan en önemli ölçütlerden biri olması ilk başta şaşırtıcı gelebilir. Fakat üniversitelerde eğitim ile araştırma birbirinden ayrılamayan bir bütün olduğu için, makale sayısı ve niteliği aynı zamanda eğitim kalitesinin de bir göstergesi. Nitekim, Harvard, Cambridge gibi dünyanın en iyi araştırma üniversiteleri aynı zamanda öğrencilerin en çok tercih ettiği, üst düzeyde eğitimin verildiği yerler.

Değişik üniversitelerin aynı bölümleri arasında sıralama bazı ülkelerde, örneğin İngiltere’de uzun süredir yapılıyor (bkz. www.hero.ac.uk/rae)*. Türkiye’de bu tür değerlendirmeleri sistematik olarak yapan bir kuruluş yok, bireysel olarak yapılan bazı değerlendirmeler ise veri bazı açık olarak verilmediği için önemli hatalar içerebiliyor. Örneğin Sayın Nusret Aras ve Rıdvan Berber tarafından hazırlanan ve Cumhuriyet Bilim Teknik’te yayınlanan (12 Mart 2005, Sayı 938) beş üniversitedeki bazı bölümleri karşılaştıran bir değerlendirmede, Boğaziçi Üniversitesi’nde mevcut olmayan bir Jeoloji Mühendisliği Bölümü gösterilmiş, ve diğer jeoloji bölümlerinin makale ve öğretim üyesi sayılarında önemli hatalar yapılmıştır.

Değişik üniversitelerin aynı bölümleri arasında yapılacak bir değerlendirmeye örnek oluşturması amacı ile verilerin saydam ve erişilebilir olduğu bir değerlendirmeyi Türkiye’deki bazı jeoloji bölümleri için yaptık. Türkiye’de 2003 senesinde lisans eğitimi veren 23 Jeoloji Mühendisliği Bölümü mevcut**. Bunlar arasında kadrosu ve bilimsel potansiyeli ile öne çıkan sekiz jeoloji bölümü değerlendirmeye alındı: İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Ankara Üniversitesi (AÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Hacettepe Üniversitesi (HÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ).

Yöntem
Türkiye’deki jeoloji bölümlerinin araştırma nitelikleri saptanırken 2000-2005 seneleri arasında yayınlanan SCI makaleleri ve bu makalelere verilen atıflar değerlendirildi. Öğretim elemanlarının 2000 senesi öncesi makalelerine verilen atıflar göz önüne alınmadı, çünkü amaç bölümlerin geçmişteki başarılarını değil bugünkü ve yakın gelecekteki güçlerini saptamak.

Sekiz jeoloji bölümünde görev yapan öğretim üyelerinin (Prof, Doç, Yrd. Doç., Öğretim Görevlisi Dr.) isimleri bölümlerin web sitelerinden tespit edildi. Bu listelerin doğruluğu ve güncelliği o bölümde görev yapan bir öğretim üyesi tarafından kontrol edildi. Daha sonra her bir öğretim üyesinin ismi ve soyadı altında Web of Science – Science Citation Index-expanded kapsamında tarama yapılıp, öğretim üyesinin 2000-2005 Mart ayı arasında yayınladığı makaleler ve bu makalelere verilen atıflar saptandı.  Bu kapsamda 214 öğretim elemanına ait 550’nin üzerinde makale listelendi. Tarama sırasında soyadı benzerliğinden kaynaklanan sorunlar çıktı. Bu durumlarda makalelerin gerçekten taranan kişiye ait olup olmadığı, derginin konusundan ve yazar adresinden kontrol edildi. Bazı durumlarda Web of Science tarafından taranan bildiri özetleri, giriş yazıları, düzeltmeler, vefat yazıları listenin dışında tutuldu. Bölümde çalışan doktoralı araştırma görevlilerinin yayınları da bölüm hanesine geçirildi.

Makale Bazında Jeoloji Bölümlerinin Sıralaması
2000-2005 seneleri arasında Türkiye’deki sekiz üniversitenin jeoloji bölümünden SCI tarafından taranan dergilerde çıkan 550’yi aşkın makalenin bölüm bazında sayıları ve bölümlerin öğretim elemanı rakamları Çizelge 1’de verilmiştir. Değişik üniversitelerin jeoloji bölümleri karşılaştırılırken toplam makale sayısından çok, öğretim elemanı başına düşen makale sayısı, bölümün bilimsel etkinliğini göstermesi bakımından anlamlıdır. Bu kritere göre ODTÜ jeoloji bölümü beş senede öğretim elemanı başına düşen 4,5 makale ile birinci gelmekte, ve bunu benzer değerlere sahip İTÜ ve  takip etmektedir. Daha sonra sırası ile DEÜİÜ ve KTÜ gelmektedir.

Çizelge 1. Sekiz Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği Bölümünde SCI Yayın ve Atıf Sayıları

Kuruluş

Öğretim üyesi sayısı

2000-2005 SCI makale sayısı

Beş yılda öğretim elemanı başına yayın sayısı

2000-2003 arası SCI yayın sayısı

2000-2003 arası SCI yayınlarına verilen atıflar

Öğretim üyesi başına atıf 2000-2003

Yayın başına atıf 2000-2003

Bölümlerin 2003 ÖSY sınavı taban puanları

İTÜ

32

115

3,6

94

482

15,1

5,1

322.3

ODTÜ

20

89

4,5

61

213

10,7

3,5

337.4

34

122

3,6

84

169

5,0

2,0

307.4

24

71

3,0

60

116

4,8

1,9

298.0

DEÜ

32

69

2,2

46

201

6,3

4,4

293.9

İÜ

27

49

1,8

33

74

2,7

2,2

301.8

25

47

1,9

30

40

1,8

1,3

266.8

KTÜ

20

14

0,7

7

4

0,2

0,6

282.3

Atıf Bazında Jeoloji Bölümlerinin Sıralaması
Bir makalenin niteliği ile ilgili en nesnel gösterge makalenin aldığı atıf sayısıdır. Yayınlanan bir makalenin sonuçları diğer araştırıcılar tarafından önemseniyor ve kullanılıyorsa, makale atıf almaya başlar. Yüksek sayıda atıf alan bir makale, popüler ve güncel bir konuda önemli veri veya görüş getiren bir çalışmanın ürünüdür. Buna karşın bir makalenin çok az atıf almasının iki nedeni olabilir: Birincisi çok dar bir bilim camiasına hitap eden makaleler çok değerli olsalar bile, bu konularda fazla araştırma yapılmadığı için atıf alamazlar. Örneğin matematik konusunda veya jeolojinin paleontoloji konusunda yapılan çalışmaların atıf sayıları düşüktür. İkinci ve daha çok rastlanan neden çalışmanın bilimsel açıdan güçsüz veya anlamsız olmasıdır. Bu tip makaleler düşük etki sayısına sahip dergilerde, gözden ırak yerlerde sadece akademik yükselme ve atanma amacı ile yayınlanır. Bu iki tür çalışmayı ayırt etmek meslek erbabı için kolaydır.

Günümüzde bilimsel bir dergiye yollanan bir makalenin yayınlanması altı ayı aşmaktadır. Bu nedenle atıf sayıları değerlendirilirken sadece 2000-2003 seneleri arasında çıkan makaleler göz önüne alınmıştır. Bu makalelerin aldıkları atıflar, bölüm, öğretim üyesi ve makale bazında Çizelge 1’de gösterilmiştir. Toplam atıf, öğretim üyesine başına düşen atıf ve yayın başına atıf kriterlerinde İTÜ jeoloji bölümü açık bir fark ile öndedir. Bunu sırası ile ODTÜ, HÜ, DEÜ, AÜ, İÜ, CU, KTÜ takip eder (Çizelge 1).

Araştırmaları değerlendirirken göz önüne alınması gereken önemli bir husus çok yazarlı makalelerde, araştırıcıların katkı payını belirlemektir. Bu durum bilhassa yüksek atıf alan makaleler için önemlidir. Üçten fazla yazarı olan makalelerde genelde birinci yazarın katkısı en çoktur. Şanghay Jiao Tong Üniversitesi dünyadaki üniversiteleri değerlendirirken çok atıflı makaleler için birinci yazara makale ve atıfların % 50’sini, ikinci yazara % 25’ini ayırmış ve kalan % 25’i ise diğer yazarlar arasında bölüştürmüştür. Bu çalışmada böyle bir ayırıma gidilmemiş ve çok yazarlı makaleler ve aldıkları atıflar her bir araştırıcının hanesinde ayrı ayrı gösterilmiştir. Böyle bir ayırım yapıldığı takdirde yabancı yerbilimciler birinci yazar olduğu yüksek atıflı makaleler nedeni ile İTÜ ve DEÜ jeoloji bölümlerinin atıf sayısı biraz düşecektir. Atıf sıralamasında Ankara Üniversitesi DEÜ’nin önüne geçecek, İTÜ’nün yeri değişmeyecektir.

Yüksek Atıflı Makaleler
2000-2003 senelerinde çıkan 400 makalenin atıf dağılımı Şekil 1’deki histogramda gösterilmiştir. Makalelerin %58’i sıfır veya bir atıf almıştır. Yediden fazla atıf alan makalelerin sayısı toplamın ancak % 11’ini oluşturur, buna karşın bu makaleler toplam atıfların % 59’unu almıştır. 2000-2003 senelerinde yayınlanan ve en yüksek sayıda atıf alan on makalenin künyesi Çizelge 2’de verilmiştir. Bu on makalenin yedisi İTÜ, ikisi ODTÜ ve biri DEÜ adreslidir. Bu seneler arasında yayınlanan 400 makalenin % 2,5’ini teşkil eden bu on makale alınan atıfların % 24’ünü oluşturur. Yüksek atıflı makalelerin konularına bakıldığında Marmara Denizi’nin aktif tektoniği ve oşinografisi, Batı Anadolu’nun genç tektoniği ve germe rejimi, Menderes Masifi’nin yapısı gibi güncel konular üzerinde oldukları görülmektedir.


Şekil 1. 2000-2003 yılları arasıda yayınlanan 400 yerbilimi makalesine verilen atıf sayıları. Görüntü: Aral İbrahim Okay.

Jeoloji Bölümlerinin Değerlendirilmesi
Türkiye’deki jeoloji bölümleri on sene öncesine göre SCI’ye giren makale sayısında önemli bir gelişim göstermiştir; buna karşın makalelerin niteliğinin bir göstergesi olan atıf sayısında kat edilecek epey yol bulunmaktadır. Öğretim üyesi başına makale sayısı ve atıf sayısı açısından değerlendirildiğinde Türkiye’nin en başarılı jeoloji bölümleri olarak İTÜ ve ODTÜ ön plana çıkmaktadır. Öğretim üyesi başına makale sayısında ODTÜ birinci gelmekte, İTÜ ise makalelere verilen atıflar açısından önde yer almaktadır. Bu bölümleri sırası ile HÜ, AÜ, DEÜ, İÜ, CÜ ve KTÜ takip etmektedir. Jeolojini alt dallarına bakıldığında, mühendislik jeolojisinde HÜ en önde yer almakta onu ODTÜ, AÜ, DEÜ takip etmektedir. İTÜ ise tektonik ve deniz jeolojisinde başarılıdır.

Bölüm başarı sıralaması ile jeoloji bölümlerin 2003 taban puanı ile tanımlanan öğrenci tercihleri arasında yakın bir paralellik, fakat ilginç bazı farklılıklar göze çarpar (Çizelge 1). ODTÜ, muhtemelen üniversite prestijinin daha yüksek olması ve İngilizce eğitim nedeni ile öğrenci tercihinde açık farkla İTÜ’nün önünde yer almaktadır (Çizelge 1). Öğrenci tercihlerinde İTÜ’yü sırası ile HÜ, İÜ, AÜ, DEÜ, KTÜ, ve CÜ takip etmektedir. İÜ ve KTÜ’ye olan öğrenci tercihi bu bölümlerin başarı sıralamasındaki yerlerinin üzerindedir.

Çizelge 2. Yüksek Atıflı Jeoloji Makaleleri 2000-2002
1) Okay AI, Kaşlılar-Özcan A, İmren C, Boztepe-Güney, A., Demirbağ, E., Kuşçu, İ., 2000, Active faults and evolving strike-slip basins in the Marmara Sea, northwest Turkey: a multichannel seismic reflection study. Tectonophysics, 321,  189-218. Atıf sayısı: 46.

2) Bozkurt E, 2001, Neotectonics of Turkey – a synthesis. Geodinamica Acta 14, 3-30. Atıf sayısı: 42.

3) Le Pichon X, Sengor AMC, Demirbag E, Rangin C,İmren C, Armijo R, Görür N, Cagatay N, de Lepinay BM, Meyer B, Saatcilar R, Tok B., 2001, The active Main Marmara Fault. Earth And Planetary Science Letters 192, 595-616. Atıf sayısı: 31

4) Imren C, Le Pichon X, Rangin C, Demirbag E, Ecevitoglu B, Gorur N , 2001, The North Anatolian Fault within the Sea of Marmara: a new interpretation based on multi-channel seismic and multi-beam bathymetry data. Earth And Planetary Science Letters, 186, 143-158. Atıf sayısı: 29.

5) Çağatay MN, Görür N, Algan O, Eastoe C, Tchapalyga A, Ongan D, Kuhn T, Kuscu I, 2000, Late Glacial-Holocene palaeoceanography of the Sea of Marmara: timing of connections with the Mediterranean and theBlack Seas. Marine Geology, 167, 191-206, Atıf sayısı: 28.

6) Lips ALW, Cassard D, Sözbilir H, Yilmaz H, Wijbrans JR., 2001, Multistage exhumation of the Menderes Massif, western Anatolia (Turkey). International Journal Of Earth Sciences, 89, 781-792. Atıf sayısı: 26.

7) Bozkurt E, Oberhansli R, 2001, Menderes Massif (Western Turkey): structural, metamorphic and magmatic evolution – a synthesis. Internatıonal Journal Of Earth Scıences, 89, 679-708. Atıf sayısı: 23.

8) Okay AI, Satir M, 2000, Coeval plutonism and metamorphism in a latest Oligocene metamorphic core complex in northwest Turkey. Geological Magazine, 137, 495-516, Atıf sayısı: 23.

9) Yaltirak C, Alpar B, Sakinc M, Yuce H., 2000, Origin of the Strait of Canakkale (Dardanelles): regional tectonics and the Mediterranean-Marmara incursion. Marıne Geology, 164, 139-156. Atıf sayısı: 22

10) Barka A, Akyuz HS, Altunel E, Sunal G, Cakir Z, Dikbas A, Yerli B, Armijo R, Meyer B, de Chabalier JB, Rockwell T, Dolan JR, Hartleb R, Dawson T, Christofferson S, Tucker A, Fumal T, Langridge R, Stenner H, Lettis W, Bachhuber J, Page W., 2002, The surface rupture and slip distribution of the 17 August 1999 Izmit earthquake (M 7.4), North Anatolian fault. Bulletin of the Seismological Society of America, 92, 43-60, Atıf Sayısı: 21

11) Gessner K, Ring U, Johnson C, Hetzel, R., Passchier, CW, Gungor, T.,  2001, An active bivergent rolling-hinge detachment system: Central Menderes metamorphic core complex in western Turkey. Geology, 29, 611-614. Atıf sayısı: 21.

12) Görür N, Çağatay MN, Emre O, Sakinc M, Islamoglu Y, Algan O, Erkal T, Kecer M, Akkok R, Karlik G., 2001, Is the abrupt drowning of the Black Sea shelf at 7150 yr BP a myth? Marine Geology, 176, 65-73. Atıf sayısı: 20.

13) Gessner K, Piazolo S, Gungor T, Ring, U., Kröner, A., Passchier, CW., 2001, Tectonic significance of deformation patterns in granitoid rocks of the Menderes nappes, Anatolide belt, southwest Turkey. International Journal Of Earth Sciences, 89, 766-780. Atıf sayısı: 20.

14) Okay AI, 2001, Stratigraphic and metamorphic inversions in the central Menderes Massif: a new structural model. International Journal Of Earth Sciences, 89, 709-727. Atıf sayısı: 18.

15) Okay AI, Tansel I, Tuysuz O, 2001, Obduction, subduction and collision as reflected in the Upper Cretaceous-Lower Eocene sedimentary record of western Turkey. Geological Magazine, 138, 117-142.  Atıf sayısı: 18.

16) Seyitoglu G, Çemen İ, Tekeli O., 2000, Extensional folding in the Alasehir (Gediz) graben, western Turkey. Journal Of The Geological Society, 157, 1097-1100.  Atıf sayısı: 16.

17) Candan O, Dora OO, Oberhansli R, et al., 2001, Pan-African high-pressure metamorphism in the Precambrian basement of the Menderes Massif, western Anatolia, Turkey . Internatıonal Journal Of Earth Scıences 89 (4): 793-811 APR 2001, Atıf sayısı: 16

18) Bozkurt E, 2001, Late Alpine evolution of the central Menderes Massif, western Turkey. Internatıonal Journal Of Earth Scıences 89 (4): 728-744 APR 2001, Atıf sayısı: 15

19) Seyitoglu G, Tekeli O, Cemen I, et al., 2002, The role of the flexural rotation/rolling hinge model in the tectonic evolution of the Alasehir graben, western Turkey. Geologıcal Magazıne 139 (1): 15-26 JAN 2002, Atıf sayısı: 14

20) Bozkurt E, Satir M, 2000, The southern Menderes Massif (western Turkey): geochronology and exhumation history. Geologıcal Journal 35 (3-4): 285-296 JUL-DEC 2000, Atıf sayısı: 14

21) Okay AI, Monod O, Monie P, 2002, Triassic blueschists and eclogites from northwest Turkey: vestiges of the Paleo-Tethyan subduction. Lithos 64 (3-4): 155-178 OCT 2002, Atıf sayısı: 13

22) Yaltirak C, Sakinc M, Oktay FY, 2000, Westward propagation of North Anatolian fault into the northern Aegean: Timing and kinematics: Comment. Geology 28 (2): 187-188 FEB 2000, Atıf sayısı: 13

Temenniler
Doçentlik sınavlarında SCI’e giren dergilerde yayın zorunluluğu getirilmesi üniversite bölümlerini yurtdışına açmış ve bir makale patlaması yaratmıştır. Şimdi ikinci aşama olarak doçentlik sınavları için makalelerin TÜBİTAK tarafından A ve B sınıfı olarak değerlendirilen dergilerinde yayınlanması zorunluluğu getirilmelidir. Böyle bir kural yükseltme ve atama amaçlı yapılan yayınların önünü önemli ölçüde kesecek, Türkiye adresli makalelerin niteliğini artıracaktır.

Bölümlerin başarılarını irdelerken makale ve atıf dışında diğer bazı kriterlerin de göz önüne alınması gerekir. Bu kriterler arasında bölümün laboratuvar imkanları, alınan bilimsel proje sayısı, parasal girdi, mezunların iş bulma durumu ve elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılar sayılabilir. Bu işlemin bugüne kadar YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA tarafından yapılmamış olması önemli bir eksikliktir. Böyle bir çalışma lisans ve lisansüstü eğitim için bölüm seçiminde öğrencilere yol gösterici olacak, ve bölümler arasındaki rekabeti artıracağı için, Türkiye’de genel bilim seviyesinin yükselmesine yardımcı olacaktır. Ancak bu tür sistematik ve bilinçli bir denetim ile Türkiye üniversiteleri dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini alabilir.

Aral Okay
İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü
2005

Çizelge 3. 2000-2005 Yıllarında Türkiye Adresli Yayınlanan SCI Makalelerinin Çıktığı Dergiler***

Dergi Adı Makale Sayısı
Environmental Geology

39

International Geology Review

36

Engineering Geology

34

Marine Geology

21

International Journal of Earth Sciences

20

Energy Sources

20

Tectonophysics

16

Geodinamica Acta

14

International Journal of Rock Mechanics

12

Journal of Volcanology and Geothermal Research

11

Turkish Journal of Earth Sciences

10

Geological Magazine

10

Journal of Asian earth Sciences

10

Neues Jahrbuch für..

10

Computers & Geosciences

10

Journal of the Geological Society of India

10

Journal of the Geological Society, London

9

International Journal of Coal Geology

9

Clays and Clay Minerals

8

Geologica Carpathica

8

Rivista Italiana Di Paleontologia E Stratigrafia

7

Geological Journal

6

Terra Nova

6

Carbonates and Evaporites

6

Sedimentary Geology

5

Chemical Geology

5

Water Air and Soil Pollution

5

Key Engineering Materials

5

Applied Geochemistry

5

Clay Minerals

4

Bulletin of the Seismological Society America

4

Chemie der Erde

4

Marine and Petroleum Geology

4

Micropaleontology

5

Journal of Petroleum Geology

4

International Journal of Remote Sensing

4

Gondwana Research

3

Materials Letters

4

Tectonics

3

Geology

3

Earth and Planetary Science Letters

3

Journal of Paleontology

3

Geobios

3

Geo-Marine Letters

3

Canadian Mineralogist

3

Journal of Seismology

3

ISIS

3

Fuel

3

Cement and Concrete Research

3

Arabian Journal for Science and Engineering

3

Acta Geologica Sinica

3

Geochemistry International

3

Comptes Rendus…

3

Journal of Geophysical Research

2

Geophysical research Letters

2

Journal of Metamorphic Geology

2

Lithos

2

Economic Geology

2

Hydrogeology Journal

2

Ofioliti

2

Environment International

2

Tunnelling and Underground Space Technology

2

Natural Hazards

2

Geothermics

2

Geological Society of America Bulletin

1

AAPG Bulletin

1

Journal of Petrology

1

Mineralogical Magazine

1

Dipnotlar
*Maalesef verilen adresler uçmuş.
**Şu an yani 2012 itibariyle 32 bölüm var.
*** Aslında orijinal kaynakta Çizelge 4.

Bu metnin bütün hakları Aral İbrahim OKAY’a (İTÜ) aittir. Çok küçük değişiklikler dışında yazının ilk hâline müdahale edilmemiştir. Ayrıca bu yazı, hocanın kendi sayfasında Jeoloji Bölümlerinin bilimsel karşılaştırılması 2000-2005 başlığı ile yayımlanmıştır.

Türkiye’deki Jeoloji Mühendisliği Bölümlerinin Nesnel Bir Karşılaştırılması” için 4 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir