Genç Joologlar Rahatsız!?.. Ya siz..

http://intelligenetics.com/?losd=%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&dc6=63 منصات خيار ثنائي في المملكة المتحدة

la mejor pagina de opciones binarias – JMO yönetim kurulu üyeleri,
– JMO bilimsel ve teknik kurul başkanı,
– JMO öğrenci üye örgütlülüğü JeoGenç’in temsilcisi,
– ve 27 (28!) üniversitenin jeoloji mühendisliği bölüm başkanı veya bölüm temsilcisi öğretim üyesi.

trading valute on line

Rest home jobs whangarei

trend opzioni binarie

http://www.psinternational.net/?soys=bin%C3%A4re-optionen-angsthasen-strategie binäre optionen angsthasen strategie Donanımlı (!) bir saha jeoloğunun vazgeçilmez aksesuarları; jeolog çekici ve kılıfı, jeolog pusulası ve kılıfı ve bunları bir arada tutan kemer. Görüntü: Accoutrement of a Field-Geologist, 1876.

opcje binarne rolowanie TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Eğitim Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Yönetmelik gereğince, “TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları arasında başta eğitim programları olmak üzere Jeoloji Mühendisliği eğitimine yönelik her konuda işbirliğini arttırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme, plan ve program hizmetlerine ilişkin çalışmaların verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak” amacıyla “Oda Yönetim Kurulu, Bilimsel Teknik Kurul Başkanı ve Oda Merkezindeki Öğrenci Üye Komisyonu’nu temsilen bir üye ile Jeoloji Mühendisliği eğitimi veren Bölüm Başkanlarının katılımı ile Eğitim Eşgüdüm Kurulu oluşturulması ve yılda en az bir kere toplanması kararlaştırılmıştır.

Köpa Inderal online Kramfors

servizio di segnali opzioni binarie

binär broker test

binäre optionen wirtschaftskalender

http://www.ivst-vz.de/?debin=bin%C3%A4re-optionen-demo-konto binäre optionen demo konto

Bu genel gelişmelere ilave olarak ülke özelinde yaşanan birçok olgu jeoloji mühendisliği eğitimini yakından ilgilendirmektedir. Bu etki faktörlerinden biri artan bölüm ve kontenjan sayılarıdır. Jeoloji mühendisliği arz ve talep dengesini bozan ve işsiz sayımızı arttıran bu sorun ne yazık ki güncelliğini korumaktadır.

Son yıllarda yaşanan bölüm ve kontenjan artışları nedeniyle oluşan mezun sayısı talebin çok üstünde artmış ve çok sayıda meslektaşımız işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmıştır.  Yetersiz öğretim ve teknik altyapıya sahip ve yüksek kontenjanlı bölümlerdeki eğitim-öğretimin kalitesi uzun süredir meslek camiamızda tartışılmaktadır

Diğer yandan son yıllarda jeoloji mühendisliği üniversiteye girişteki tercih sıralamasında hızla alt sıralara düşmüş, bölümlerimizdeki “öğrenci kalitesi” de bundan etkilenmiştir.

Kısaca, dünyada ve ülkemizde yaşanan bu gelişmeler 1980’li yıllardan çok farklı bir jeoloji mühendisliği profili ile karşı karşıya olduğumuzu açık olarak göstermektedir. Bu yeni profildeki beklenti ve ihtiyaçlarda geçmişten çok farklıdır ve gerek Oda gerekse Üniversiteler bu gelişmeleri yakından izlemek durumundadır. Hem mesleki alanımızdaki gelişmeleri yeniden tanımlamak hem de mesleki eğitimimizi “yeni bir eğitim projeksiyonu” ekseninde oluşturmak zorundayız.

Ülkemizde jeoloji mühendisliği eğitiminde yaşanan sorunların yükseköğretim alanındaki genel sorunlardan bağımsız olmadığı ve dolaysıyla bir “sistem sorunuyla karşı karşıya olduğumuz” açıktır. Bu bağlamda sorunlarımızın gerçek çözümü neoliberal üniversite politikalarına karşı çıkan “demokratik- özerk üniversite” mücadelesi ile sağlanabilir.

Yükseköğretim alanının sermayenin sömürü arzusuna uygun olarak neoliberal temelde yeniden yapılandırılması politikalarından ivedilikle vazgeçilerek demokratik-özerk üniversite talebi bir an önce hayata geçirilmelidir. Üniversitelerde özelleştirmeye ve “sermayenin arka bahçesi haline getirilmesine” son verilmeden; kamusal amaçlarla planlı bir yaklaşımla üniversiteler yeniden yapılandırılmadan; “eğitimin ücretlendirilmesinden” vazgeçilmedikçe Jeoloji Mühendisliği Eğitiminde yaşanan sorunların yok edilemeyeceğinin bilincindeyiz.

Jeoloji Mühendisliği üstlendiği işlevlerle toplumlar açısından vazgeçilemez niteliktedir. Yaşam çevremizin güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesinden kalkınmanın temel dinamiği olan maden ve enerji kaynaklarının aranmasına ve işletilmesine, dünyamızda yaşamın devamlılığı için çevre yönetim süreçlerinin her aşamasında yer alan Jeoloji Mühendisliği ülkemizde de önemli hizmetleri yerine getirmiştir. En yıkıcı depremleri üreten fay zonlarının belirlenmesinde, petrol, kömür, jeotermal, yeraltısuyu vb ulusal kaynakların araştırılmasında ve önemli mühendislik projelerinde bugüne kadar hep meslektaşlarımızın imzası yeralmıştır.

Jeoloji Mühendisliğinin bugüne ulaşan değerlerinin daha da geliştirilmesi ve mesleğimizin halkımızın çıkarları için daha etkin kullanımının sağlanması yolunda sadece Eğitim Eşgüdüm Kurulunu oluşturan bileşenlerin değil tüm meslektaşlarımızın sorumluluğu ve görevleri olduğu inancındayız.

Bu bağlamda Jeoloji Mühendisliğini bilim ve kamu yararı temelinde daha etkin ve üretken hale getirecek bir perspektif temelinde sürdürülen ve 2 güne yayılan tartışmalar sonucunda Kurulumuzca aşağıdaki kararlar benimsenmiştir;

– Başta jeoloji mühendisliği olmak üzere mühendislik alanı toplumsal gereksinimler, planlı ekonomi ve demokratik yönetim anlayışı temelinde yeniden yapılandırılmalı, üniversite eğitimi ücretsiz hale getirilmelidir.

– Akademik personelin özlük haklarında gerekli iyileştirmeler yapılmalı, “ek ders ücreti” uygulamasından vazgeçilerek bu ücretler maaşa eklenmelidir.

– Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlıkları arasında eğitim ve mesleki uygulama binäre optionen 60 s template alanlarında işbirliği koşulları geliştirilmeli, Bölümlerdeki teknik altyapı olanaklarının ortak kullanımı yönünde adımlar atılmalıdır.

– Artan öğrenci sayısı etkin bir eğitim yapmayı engel teşkil etmekte, bölümler eğitim çalışmalarından araştırmaya yeteri kadar zaman ayıramamakta; öte yandan artan kontenjan sayıları Kalkınma Planlarında da vurgulandığı üzere “arz-talep dengesizliğine” yol açmakta, meslektaşlarımız arasında açık/gizli işsizliği arttırmaktadır. Kurulumuz gerek normal gerekse ikinci öğretimi her boyutuyla tartışmış,  ihtiyaç fazlası jeoloji mühendisi arzı ve mesleki eğitimdeki kalite sorunu göz önüne alarak YÖK tarafından normal ve ikinci öğretimde her yıl arttırılan kontenjan sayılarının azaltılması ve yeni bölüm açılması yönündeki uygulamadan vazgeçilmesi gerekli görülmüştür. Bu bağlamda, Bölüm Başkanlıklarımız mevcut kontenjanların kendi alt yapılarına uyumlu olacak sayılara indirilmesi talebini gündemlerine alarak öngörülen sayılar üzerinden mevcut kontenjanların azaltılması yönünde Oda ile işbirliği içinde YÖK düzeyinde girişimler başlatılmalıdır.

-Jeoloji Mühendisliğini ilgilendiren yasal düzenlemeler konusunda Oda ile Bölüm Başkanlıkları arasında işbirliği geliştirilmeli, bu işbirliği süreci ile iletişim ve ilişkilerin gelişmesinde önemli bir araç olan Oda temsilciliği Bölüm Başkanlıklarında en kısa sürede oluşturulmalı, var olanlar ise  aktif hale getirilmelidir.

– Oda mevzuatının önemli bir parçası olan “Mesleki Uygulama Standartlarının”  belirlenmesi için Oda bünyesinde başlatılan çalışmalara Bölüm Başkanlıklarınca aktif destek verilmeli; ulusal mevzuatta jeoloji mühendisliğinin yetki ve sorumluluğunu ilgilendiren düzenlemelerin hazırlanması ve revizyonu süreçlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörde istihdamı geliştirici çalışmalarda işbirliği arttırılmalıdır.

– Mezunlarının memnuniyet durumlarının   (istihdam, mesleklerini uygulama sorunları vb)  izlenmesi amacıyla mezuniyet sonrası dönemlerini takip etmek ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu jeoloji mühendisi niteliklerinin belirlenmesi konularında Bölüm Başkanlıklarımızca sistematik bir çalışma başlatılmalı ve bu süreç Oda tarafından desteklenmelidir.

– İlköğretim ikinci kademesinden itibaren dünyanın oluşumu, evrim, yaşam çevremiz, afet tehlikeleri ve afetlerden korunma yöntemlerinin işlendiği jeoloji dersine yer verilmesi yönünde Bölüm Başkanlıklarıyla ortak çalışmalar sürdürülmeli, kamuoyunda jeoloji bilincinin ve ilgisinin arttırılmasına yönelik çalışmalarda birlikte çalışma anlayışı geliştirilmelidr.

Bu kararlara ilave olarak;

Ulusal ve uluslararası örneklerin incelenerek Jeoloji Mühendisliği lisans ve lisansüstü eğitiminde;

– Gerekli altyapı (akademik personel, laboratuvar, öğrenci sayısı vb) kriterleri ile bölüm açmanın asgari koşulları,

– Jeoloji Mühendisliği eğitim modeline,

ilişkin tavsiye ve önerileri belirlemek amacıyla bir komite kurulması; bu komitenin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla tüm Bölüm Başkanlıklarımızın nasıl bir jeoloji mühendisliği eğitimi sorusuna ışık tutacak genel ders programlarına ve bölüm açma kriterlerine ilişkin görüşlerini 15 Mayıs 2012 tarihine kadar Oda Yönetim Kuruluna iletmeleri kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, Eğitim Eşgüdüm Kurulu toplantılarının bundan sonra her yıl bir bölüm başkanlığımız ile Odanın ortak organizasyonunda gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmış ve bir sonraki toplantının Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenmesi karar altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Antalya
18 Mart 2012

opzioni binarie demo sito vero Kaynakça
JMO, TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI EĞİTİM EŞGÜDÜM KURULU KURULUŞ VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK, 24 Mart 2012
JMO, EĞİTİM EŞGÜDÜM TOPLANTISI BAŞLADI, 24 Mart 2012
JMO, EĞİTİM EŞGÜDÜM TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI, 24 Mart 2012

“Genç Joologlar Rahatsız!?.. Ya siz..” üzerine 3 düşünce

  1. Anlaşılan bu toplantıyı yapanlar öz eleştiri yapmasını bilmeyen, yaptığını değil yapılanı sorgulayan insanlar !. Bu meslek bu duruma gelmiş ise bunu JMO ve şuan üniversitede bulunan akademisyenler yapmışlardır. Suçu boşuna başka bir yerde aramasınlar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir