Deprem Hakkında Bilgiler

Yerkabuğunun derin katmanlarının kırılıp yerdeğiştirmesine ya da yanardağların püskürmesi sırasında olan sarsıntıya, deprem (yersarsıntısı ya da zelzele) denir. Depremin olduğu yerde yer titreşim yapar ve sallanır. Deprem bir doğa olayıdır ve yapay olarak oluşturulan sarsıntılara deprem denmez.

Depremler, yerkabuğunun yeni kıvrılmış veya kırılmış bölgelerde, çok engebeli bölgelerde, genç kıvrımlarla vadilerin birleştiği bölgelerde, dağ yamaçlarının denizin derinliklerine kadar indiği bölgelerde meydana gelir.

Depremler, volkanik bölgelerde yerkabuğunun altındaki erimiş kayaçların hareket etmesiyle de oluşur. Ancak bu tür depremler yerkabuğundaki kırıklıkların oluşturduğu kırık kuşakları boyunca görülürler. Büyük kütleler halindeki yerkabuğu katmanlarının birbirinden farklı hareketleri, kırık kuşağı boyunca büyük bir gerilim oluşturur: kırık kuşağının her iki yanındaki kayaçlar bir yay gibi gerilir. Sonra aniden kayaçların direnci kırılır ve büyük kütleler halindeki yerkabuğu katmanları harekete geçer; gergin kayalar serbest bırakılmış bir yay gibi titreşir. Aslında yerkabuğunun kırık kuşağı boyunca hareketi en şiddetli depremlerde bile yalnızca birkaç metredir. Ama bu hareket bir dakika kadar bir süreyle yerkabuğunu ileri-geri, aşağı-yukarı şiddetle sarsar. Yeraltında odak denen depremin başlangıç noktasında meydana gelen sarsıntı dalgalar halinde yayılarak yeryüzünde merkez denen bir noktada deprem şoku olarak ortaya çıkar. Burası depremin merkezidir ve buradan uzaklaştıkça şiddet azalır.

Deprem merkezinden çevreye doğru muntazaman dalgalar halinde yayılır. Bunlara deprem dalgaları denir. Başlıca üç dalga çeşidi vardır:

1) Boylamasına Dalgalar: P dalgaları da denir. Sismografların ilk kaydettikleri dalgalardır. Bu dalgalar katı, sıvı ve gaz halindeki bütün maddeler içinde yayılır. Bu dalgaların hızı saniyede 8 km kadardır. İnsanın kulağına ulaştığında boğuk bir gürleme halindedir.

2) Enlemesine Dalgalar: S dalgaları da denir. Hızı 4.8 km kadardır. Katı maddeler içinde yayılan bu tip dalgalar daha yavaş hareket ederler. Yayılma yönüne dik titreşimler meydana getirirler.

3) Uzun Dalgalar: L dalgaları da denilen bu tip dalgalar sismografların en son kaydettikleri dalgalardır. Yıkıcı sarsıntıları meydana getirirler. Bu dalgaların yayılma şekli, suya atılan bir taşın meydana getirdiği dalgaların yayılma şekli gibidir.

sismograf

Depremler çeşitli derecede olur; özel gözlemevlerindeki sismograflarla tespit edilebilecek zayıf depremler bulunduğu gibi, yerin yarılmasına ve kalabalık bölgelerde büyük felaketlere yol açabilecek derecede şiddetli depremler görülür. Aynı şiddetteki depremler her yerde aynı etkiyi göstermez. Depremlerin yaptıkları hasarların derecesi o yerin coğrafi özelliğine ve toprağın yapısına bağlıdır. Kırık bölgelerde, alüvyonlu ovalarda ve kum, çakıl gibi gevşek topraklı yerlerde meydana gelen depremler daha çok zarar verir. Kayalık alanlarda ve eski kütlelerin bulunduğu sahalarda meydana gelen sarsıntılar ise daha az hasar meydana getirir. Bu durumda, depremin meydana getirdiği zararları en düşük seviyeye indirmek mümkündür. Sert kayalık alanlar üzerine depreme dayanıklı evler yapmak bu önlemlerin ilkidir. Depremin zararlarını en aza indirmek için alınacak diğer tedbirler:

– İlk 2-3 saniye içinde depremin şiddetlenip şiddetlenmemesine göre tedbir almalıyız. Eğer şoklar hafif ise deprem uzaktadır ve asıl şok gelmeden tehlikeli yerden uzaklaşmalıyız.

– Kaçarken yanan ocak gibi şeyleri bırakmamaya dikkat etmeliyiz. Deprem sonrası su ve elektrik sistemlerini kontrol edip, önlem almalıyız.

– İki, üç katlı evlerin üst katları daha emniyetlidir. Merdivenler en tehlikeli yerleri teşkil eder. Duvar, kiriş ve devrilebilecek eşyalardan uzak durup masa, sıra gibi altı emin yerlere sığınmalıyız. Dışarıda binalardan uzak durmalıyız.

– Kıyılarda sismik dalgaların tehlikesine karşı sahilden uzak durmalıyız.

– Heyelanlı alanlarda kaya parçalarının yuvarlanabileceğini göz önüne almalıyız.

– Depremin birinci dakikasından sonra tehlikenin çoğu geçmiştir. Yanan bir yer veya bir şey varsa, yangın söndürülmelidir.

– Asıl depremden sonra hafif sarsıntılar olabilir. Bu şokların sağlam yapıları da yıkabileceği unutulmamalıdır.

– Bu önlemlerle birlikte soğukkanlı olmalı ve yersiz telaşlara kapılarak bazı zararlara sebep olmamalıyız.

Yeryüzünde meydana gelen depremlerin şiddeti Mercalli-Cancani ve Richter ölçeklerine göre tespit edilir. Mercalli ölçeği 12, Richter ölçeği ise 10 derecelidir. Depremler şiddetlerine göre Mercalli Cancani ölçeğinde şu şekilde derecelenir:

1. Derece: Ancak sismograflar kaydeder.

2. Derece: Çok hafif geçer. Binaların üst katlarında oturanlar ve çok hassas kişiler tarafından hissedilir.

3. Derece: Hafif sarsıntılardır.

4. Derece: Orta şiddette sarsıntılardır. Evlerde kolayca hissedilebilir.

5. Derece: Oldukça şiddetlidir. Herkes duyar. Bütün binalar ve eşyalar sallanır.

6. Derece: Şiddetlidir. Herkes duyar. Bazı binaların sıvaları dökülür.

7. Derece: Çok şiddetlidir. Binalarda çatlaklar oluşur. Ev eşyaları devrilir.

8. Derece: Tahripkârdır. Bacalar ve anıtlar yıkılır. Binalarda yarıklar oluşur.

9. Derece: Çok tahripkârdır. Taş binalar çöker.

10. Derece: Yıkıcı sarsıntılardır. Binalar temellerinden yıkılır. Şehirlerdeki su boruları, kanalizasyon ve hava gazı boruları gibi alt yapı hizmetleri büyük hasarlara uğrar. Demir yolları bozulur.

11. Derece: Afettir, bütün yapılar yıkılır. Yerde büyük çatlaklar, çökmeler olur.

12. Derece: Çok büyük afettir. İnsan yapısı olan her şey yıkılır. Yeryüzünün şekli değişir. Yatay yerdeğiştirmeler olur.

Bugüne kadar, Richter ölçeğine göre tespit edilen en şiddetli sarsıntı 1960’da Şili’de 8,5 şiddetinde olmuştur.

Denizin dibinde veya kıyıda meydana gelen depremler, şiddetine göre denizlerde büyük ve hızlı dalgalara sebep olur. Bunların hızları saatte 600-800 km’ye ulaşabilir. Bu tür dalgalara dev dalga (Jap. tsunami) adı verilir.

Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji, depremle oluşan sismik dalgaların süre ve genlik gibi özelliklerini kaydeden aygıta sismograf denir.

Sismograf bir çerçeve, ona asılı bir ağırlık ve bunların birbiri karşısındaki konumlarında meydana gelen değişikliği kâğıt üzerine aktaran bir düzenekten oluşur. Sismografın içinde bulunan ayna düzeni bir ışık demetini döner bir silindir üzerindeki fotoğraf kâğıdına yansıtır. Sismik dalgalar sismografın bulunduğu yeri sarstığı zaman sismograf bu sarsıntıyla hareket eder; ama içinde asılı durumda bulunan ağırlık hareket etmez. Böylece ağırlık ile üzerinde asılı olduğu çerçevenin birbiri karşısındaki konumu değişir. Buna bağlı olarak aynadan yansıyan ışık demeti döner silindirin yüzeyindeki fotoğraf kâğıdı üzerinde zikzaklar çizer. Böylece sismik dalgaların özelliklerini gösteren çizgiler fotoğraf kâğıdı üzerine işlenmiş olur.

Yeryüzünde ve yeraltında meydana gelen depremlerin etkisi oldukça büyük olabilir. Çoğu zaman toprak kabarmaları, çöküntüler, faylar meydana gelir. 1906’da SanFrancisco depreminde böyle bir fay görülmüştür. Boyu 470 km’yi bulan bu fay önüne çıkan her türlü araziyi hemen hemen doğru bir çizgi üstünde ikiye bölmüştür, yerüstü ve yeraltısularında önemli değişiklikler olmuştur. Bu faylar boyunca birbirinden ayrılan arazilerin dikey veya yatay olarak kaydıkları, eski düzen ve biçiminin kilometrelerce genişliğinde bir alanda değişikliğe uğradığı görülür.

Bir depremde etkilenen bölgelerin genişliği depremin sebebiyle yakından ilgidir. Buna göre depremler şöyle sınıflandırılabilir:

1) Çöküntü Depremler: Yeraltındaki bazı boşlukların birdenbire çökmesinden ileri gelir. Bazen çok şiddetli olan bu çeşit depremler, etkisini özellikle dar alanlarda gösterir. 1879’da İsviçre’nin Glaris kantonunun küçük bir kısmında olan deprem buna örnektir.

2) Volkanik Depremler: Yanardağ püskürmelerinden önce veya püskürmeyle birlikte olur. Bu depremin sebebi kapalı olan yanardağ bacasından çıkmak isteyen gaz veya lavın vuruntusudur. 1883’de İschia adasında meydana gelen deprem bu çeşit bir deprem sayılır. Yalnız birkaç kilometre öteden duyulabilen bu deprem Casamicciola şehrini yıkarak bu küçücük adada 3000 insanın ölümüne yol açmıştır. Oysa eski ağzı adanın ortasında bulunan aynı yanardağ 1302 yılından beri hiçbir faaliyet göstermemiştir.

3) Tektonik Depremler: Depremlerin en önemli olanıdır. Bunların kesin sebebi henüz tartışma konusudur ve sebebinin tek olmadığı da şüphesizdir. Tektonik depremler yerkabuğunun, jeolojik sebeplerle bozulmuş olan izostatik dengesini elde etmesinden doğabileceği gibi, bazı faylar boyunca gelişen ağır ve belirsiz kaymaların sebep olduğu gerilim yığınlarından da ileri gelebilir. Onun için deprem bakımından en tehlikeli bölgeler (deprem bölgeleri) sıradağların ve büyük deniz çökeklerinin yanı başında bulunur (Japonya, Şili, Sonda adaları ve küçük ölçüde Akdeniz’in çevresi).

Önemli tektonik depremlerde hemen her zaman ilk sarsıntıdan sonra gittikçe daha az şiddette gelen ve günlerce, hatta aylarca sürebilen bir dizi hafif depremler görülür. Bu ikinci derecedeki sarsıntılar, deprem merkezinin bulunduğu bölgede denge ve gerilimin ayarlanmasıyla açıklanır. Bunun tersine olarak şiddetli bir depremden önce hafif öncü depremlerin görüldüğü daha sıktır. Bununla beraber bu konuda yapılan sayısız incelemelere rağmen bu gibi zayıf depremlerin ardından büyük bir sarsıntının gelip gelmeyeceğini kestirmek çok güçtür.

Tektonik depremlerin incelenmesi, yerkabuğunun az veya çok derin tabakalarının fizik ve mekanik yapısı bakımından önemli bir rol oynar. Bu çeşit bir incelemede göz önünde bulundurulacak önlemler şunlardır:

1) Deprem merkezinin derinliği, bilinen depremlerin çoğunda deprem merkezi, yeryüzüyle 50 km’lik bir derinlik arasında bulunur. Fakat yerin 700 km kadar derinliğinde, derin merkezli depremlerin meydana geldiği yakın zamanlarda anlaşılmıştır. Bu gibi depremlerin etkileri coğrafi bakımdan çok yaygın ve geniş olabilir; fakat genellikle hiçbir yerde büyük zarara yol açmıştır.

2) Yayılma Dalgaları: Deprem dalgaları titreşimli dalgalardır. Başlıcaları şunlardır: boylamasına iç dalgalar, enlemesine iç dalgalar ve uzun dalgalar; boylamasına iç dalgalar, uzak bir yerde ilk defa beliren dalgalara denir; enlemesine iç dalgalar ikinci olarak gelen dalgalardır; derin depremler dışında yüzeysel olan çeşitli dalgalara da uzun dalgalar denir; çünkü bunların titreşim devresi ötekilerden daha uzundur.

Bu dalgaların çeşitli sismoloji istasyonlarınca “sismogram” adı verilen grafikler halinde kaydı ve bu kayıtların karşılaştırılmasıyla deprem merkezinin derinliği ve merkez üssü noktası kesinlikle bulunabilir. İç dalgalar geçtikleri çeşitli tabakaların esnekliğiyle belirlenen bir yayılma hızı gösterir; deprem merkezi derinse hız da fazladır. Sürekli kırılma yüzünden bu dalgaların yolağı yukarı doğru hafifçe içbükey biçimdedir, hızları da boylamasına iç dalgalar için 7,5-15 km/s, enlemesine iç dalgalar için 4-7,5 km/s kadardır, yüzeysel dalgalar, 4 km/s’lik bir hızla yayılır. Ayrıca, iç dalgalar, “yerçekirdeği” adı verilen 3000 km derinliğe ulaştıkları zaman gerçek bir kırılma ve yansımaya uğrar; yeryüzüne geri dönen bütün bu dalgaların tespit edilerek inceden inceye gözden geçirilmesiyle Yer’in iç yapısı hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilir.

Bazı özel deprem olaylarına da değinecek olursak: Deniz kıyısı yakınında veya denizde olan depremler, hava olaylarından ileri gelen kabarmalardan farklı olarak korkunç deniz kabarmalarına yol açabilir. Öte yandan da insanların hayal gücünü işleten çeşitli belirtiler de deprem olacağına birer işaret sayılmıştır. Fakat bunlar daha çok volkan faaliyetleriyle ilgilidir. Aynı şekilde, deprem sırasında topraktan gelen gürültünün kaynağını bulmak ve bunu belirli bir sebebe bağlamak da pek kolay değildir. Geçmişte, bazı şiddetli hava olayları (kasırga, fırtına, siklon) ile depremler arasındaki az veya çok tesadüfî ilintiler üzerinde durulmuştur. Bu olayların bazı hallerde, önceden var olan gizli gerilimlerin boşanması için bir “tetik” rolü oynama ihtimali tahminen inkâr edilemese de günümüzde bilim adamları buna ancak bir istisna olarak bakabilirler. Fakat gene de insan açısından pratik önemi göz önünde tutularak bu konu üzerinde sürekli çalışmalar yapılmaktadır.

earthquakes

Deprem Hakkında Bilgiler” için 129 yorum

 • 10 Şubat 2009 Salı - 21.22 tarihinde, saat 21:22
  Permalink

  hiç beyenmedim

  Yanıtla
 • 11 Şubat 2009 Çarşamba - 21.26 tarihinde, saat 21:26
  Permalink

  ya çok uzun okumaktan cnm çıktıııı

  Yanıtla
 • 17 Şubat 2009 Salı - 19.14 tarihinde, saat 19:14
  Permalink

  arkadaşlar ödev bulmam lazım kısa uzun arası deprem ile ilgili yazı gönderirseniz sevinirim

  Yanıtla
 • 20 Şubat 2009 Cuma - 19.04 tarihinde, saat 19:04
  Permalink

  harby çok uzun

  Yanıtla
 • 20 Şubat 2009 Cuma - 19.03 tarihinde, saat 19:03
  Permalink

  ya çok uzun ama gzl gerçekten gzl ama çok uzun benimde cnm çıktı odewi bitirmem lazım offffff

  Yanıtla
 • 5 Mart 2009 Perşembe - 22.45 tarihinde, saat 22:45
  Permalink

  ya abi siz özet yazmasını bilmiyomuusnuz bu böyle uzatmışsınzı durmuşsunuz???

  Yanıtla
 • 9 Mart 2009 Pazartesi - 20.59 tarihinde, saat 20:59
  Permalink

  çok uzun

  Yanıtla
 • 9 Mart 2009 Pazartesi - 21.00 tarihinde, saat 21:00
  Permalink

  kısası yokmu bunun ya

  Yanıtla
 • 10 Mart 2009 Salı - 19.31 tarihinde, saat 19:31
  Permalink

  çookk uzun ama güzel evet kısası yok mu en iyisi başka yerden bulmak

  Yanıtla
 • 8 Nisan 2009 Çarşamba - 19.18 tarihinde, saat 19:18
  Permalink

  çok uzun of ben bunu okuyamam yarın sosyalden yazılı var bu kadar şeyi ben dört satıra nasıl yerleştiriyim en iyisi okumamak

  Yanıtla
 • 7 Aralık 2009 Pazartesi - 18.42 tarihinde, saat 18:42
  Permalink

  çok uzunn yaw :/

  Yanıtla
 • 16 Aralık 2009 Çarşamba - 23.07 tarihinde, saat 23:07
  Permalink

  uzunnnn ama içeriği gsl yha eğer sismografı kim bulabilirse bişi yollasın lütfennnn:(

  Yanıtla
 • 10 Mart 2010 Çarşamba - 18.36 tarihinde, saat 18:36
  Permalink

  ya bu çok uzun yazmaktan canım çıktı

  Yanıtla
 • 16 Mart 2010 Salı - 14.03 tarihinde, saat 14:03
  Permalink

  arkadaşlar ödevim var kısa bulursanız bana yolllar mısınız bide msnenizi bana verir misiniz ve bnkinide ekleyin sizi çok seviyorum

  Yanıtla
 • 23 Mart 2010 Salı - 18.33 tarihinde, saat 18:33
  Permalink

  bune be okumaktan ruhum daraldi nisan nin ikinci haftasina kadar ödev vermek zorundayim 4’5 sayfalık

  Yanıtla
 • 12 Nisan 2010 Pazartesi - 18.44 tarihinde, saat 18:44
  Permalink

  ben hiç hayatımda böyle bişe görmedim

  Yanıtla
 • 8 Mayıs 2010 Cumartesi - 23.04 tarihinde, saat 23:04
  Permalink

  insanlar emek vererek burada bilgi paylaşıyorlar, sizse okumaktan acizsiniz. bu ne tembellik ya oldu olacak ödev konunuzu verin sizin yerinize böyle siteler ödevinizi yapıp size geri versin. herhalde bunu arıyorsunuz. ödev verilmesinin amacı zaten araştırmaktır. teşekkür etmeniz gereken yerde şikayet ediyorsunuz. 2 sayfa yazı okumaktan acizsiniz. bu nasıl öğrencilik?

  Yanıtla
 • 6 Aralık 2010 Pazartesi - 19.09 tarihinde, saat 19:09
  Permalink

  yaaaaaaaa çok uzun insan bunu okuyana kadarrrrrrrrrrrrrrrrrr

  Yanıtla
 • 22 Aralık 2010 Çarşamba - 15.25 tarihinde, saat 15:25
  Permalink

  ya çok uzun bu ne

  Yanıtla
 • 22 Aralık 2010 Çarşamba - 15.25 tarihinde, saat 15:25
  Permalink

  bune ya halla halla ama gzl de çok uzun

  Yanıtla
 • 22 Aralık 2010 Çarşamba - 18.34 tarihinde, saat 18:34
  Permalink

  bence cok güzel……………. yazarken kısaltılabilir 🙂

  Yanıtla
 • 28 Aralık 2010 Salı - 20.23 tarihinde, saat 20:23
  Permalink

  cok uzun ama cok güsell:)

  Yanıtla
 • 28 Aralık 2010 Salı - 20.24 tarihinde, saat 20:24
  Permalink

  bncede ayça :)))

  Yanıtla
 • 28 Aralık 2010 Salı - 20.25 tarihinde, saat 20:25
  Permalink

  ck uzun ama ck güzel:)))))

  Yanıtla
 • 29 Aralık 2010 Çarşamba - 20.15 tarihinde, saat 20:15
  Permalink

  çok uzunnnnn

  Yanıtla
 • 8 Ocak 2011 Cumartesi - 16.02 tarihinde, saat 16:02
  Permalink

  off ya birde yaz bunu yazabilirsen çok uzun üşenrm benn 🙂

  Yanıtla
 • 17 Ocak 2011 Pazartesi - 20.38 tarihinde, saat 20:38
  Permalink

  çok uzun 

  Yanıtla
 • 24 Şubat 2011 Perşembe - 23.21 tarihinde, saat 23:21
  Permalink

  Biz Bügün Okul Da Deneme Yaptık Ondan Bile Korktum:)

  Yanıtla
 • 17 Mart 2011 Perşembe - 18.38 tarihinde, saat 18:38
  Permalink

  yapmayın o zaman ,benim için tam uygun

  Yanıtla
 • 17 Mart 2011 Perşembe - 18.42 tarihinde, saat 18:42
  Permalink

  bizim tasarımcı öyle bir ödev verdıkı anasını satım

  Yanıtla
 • 19 Mart 2011 Cumartesi - 12.49 tarihinde, saat 12:49
  Permalink

  çok güzel de biras aşırıya kaçmış öğretmen yanlış bilgi demesinde ne derse desin

  Yanıtla
 • 20 Mart 2011 Pazar - 13.44 tarihinde, saat 13:44
  Permalink

  yanlış bilgi ise bu siteyi kapasınlar daha iii

  Yanıtla
 • 21 Mart 2011 Pazartesi - 18.27 tarihinde, saat 18:27
  Permalink

  çok uzun bu yaaaaaaa…

  Yanıtla
 • 26 Mart 2011 Cumartesi - 14.55 tarihinde, saat 14:55
  Permalink

  ya bu çok uzun performans ödevim var bunu yazmam için performans ödevimi yapma süresi 1 yıl olmalı

  Yanıtla
 • 26 Mart 2011 Cumartesi - 16.23 tarihinde, saat 16:23
  Permalink

  ya bu çok uzun ve zoorr

  Yanıtla
 • 27 Mart 2011 Pazar - 10.28 tarihinde, saat 10:28
  Permalink

  evvvvvvvvvveett yyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaa

  Yanıtla
 • 5 Nisan 2011 Salı - 18.02 tarihinde, saat 18:02
  Permalink

  çok uzun

  Yanıtla
 • 17 Nisan 2011 Pazar - 19.33 tarihinde, saat 19:33
  Permalink

  çok uzun bencede3:)

  Yanıtla
 • 4 Mayıs 2011 Çarşamba - 15.56 tarihinde, saat 15:56
  Permalink

  yaa çok uzun

  Yanıtla
 • 2 Ekim 2011 Pazar - 19.28 tarihinde, saat 19:28
  Permalink

  tşk ederim 

  Yanıtla
 • 24 Ekim 2011 Pazartesi - 15.25 tarihinde, saat 15:25
  Permalink

  uzun diyenler okusunlar gerçek bişeyler öğrensinler kısa isteyenler sözlük anlamını yazıp versinler hocaya inci sözlükmü burası özet geç diye yırtınıyosunuz

  Yanıtla
 • 2 Kasım 2011 Çarşamba - 16.09 tarihinde, saat 16:09
  Permalink

  çok uzun bnm daha kısa ve açıklayıcı ödevlere ihtycm var yardımm edin

  Yanıtla
 • 3 Kasım 2011 Perşembe - 20.17 tarihinde, saat 20:17
  Permalink

  hiç işime yaramadı

  Yanıtla
 • 6 Kasım 2011 Pazar - 19.22 tarihinde, saat 19:22
  Permalink

  ya preformansım olmasadı bunu yazmazdım yaawvvvvvvv anam çok uzun lan buuuuuuuu

  Yanıtla
 • 10 Kasım 2011 Perşembe - 17.03 tarihinde, saat 17:03
  Permalink

  evet uzun ama önemli bilgiler var benim bildiğim bi yer var size vereyimde işinize yarasın

  w ww.webhatti.com/genel-sohbet/323371-deprem-onceden-nasil-anlasilir.html

  Yanıtla
 • 26 Kasım 2011 Cumartesi - 13.20 tarihinde, saat 13:20
  Permalink

  uzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzunnnnnnnnnnnnnnnnn

  Yanıtla
 • 26 Kasım 2011 Cumartesi - 13.20 tarihinde, saat 13:20
  Permalink

  ama sevdim

  Yanıtla
 • 27 Kasım 2011 Pazar - 11.47 tarihinde, saat 11:47
  Permalink

  oku oku bittim

  Yanıtla
 • 13 Aralık 2011 Salı - 16.05 tarihinde, saat 16:05
  Permalink

  BENDE BİTİMMMMM

  Yanıtla
 • 15 Aralık 2011 Perşembe - 17.41 tarihinde, saat 17:41
  Permalink

  ben daha yazdım bunu 6 saatte bitirdim vicudumda el diye bişey kalmadı

  Yanıtla
 • 19 Aralık 2011 Pazartesi - 17.01 tarihinde, saat 17:01
  Permalink

  çok güzel TEŞEKKÜRRRRRRRR!

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2011 Cumartesi - 13.32 tarihinde, saat 13:32
  Permalink

  ben bu yazıyı beğendim ama çok uzun bir bilgi

  Yanıtla
 • 27 Aralık 2011 Salı - 19.04 tarihinde, saat 19:04
  Permalink

  uzun ama güzel ellerinize sağlık 😀

  Yanıtla
 • 30 Aralık 2011 Cuma - 16.36 tarihinde, saat 16:36
  Permalink

  harika valla am ben 10  dkde bitirdm performans ödevimdi!!1

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2012 Pazartesi - 21.27 tarihinde, saat 21:27
  Permalink

  ben bu siteyi çok beğendim ve her istediğim ortaya çıkıyor bence herkez bu siteyi seçmeli ve bu sitede depremle ilgili çok şey var

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2012 Pazartesi - 21.31 tarihinde, saat 21:31
  Permalink

  çok uzun

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2012 Pazartesi - 21.32 tarihinde, saat 21:32
  Permalink

  resimlerde her şeyi anlatıyor

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2012 Pazartesi - 21.57 tarihinde, saat 21:57
  Permalink

  ya süper bnm performans ödevime yaradı:))

  Yanıtla
 • 8 Ocak 2012 Pazar - 18.43 tarihinde, saat 18:43
  Permalink

  okumadım 😀 qectimlen 😀

  Yanıtla
 • 9 Ocak 2012 Pazartesi - 20.04 tarihinde, saat 20:04
  Permalink

  çok sağolun çoook güzel allah razı olsun

  Yanıtla
 • 10 Ocak 2012 Salı - 19.39 tarihinde, saat 19:39
  Permalink

  çok güzel çok sağalon allah razı olsun

  Yanıtla
 • 11 Ocak 2012 Çarşamba - 13.23 tarihinde, saat 13:23
  Permalink

  idare eder biraz bakayim dedim

  Yanıtla
 • 12 Ocak 2012 Perşembe - 14.14 tarihinde, saat 14:14
  Permalink

  güzel ama fazla uzun :))))))))))

  Yanıtla
 • 12 Ocak 2012 Perşembe - 14.17 tarihinde, saat 14:17
  Permalink

  çok güzel ama fasla uzun

  Yanıtla
 • 24 Ocak 2012 Salı - 19.42 tarihinde, saat 19:42
  Permalink

  proje ödevmdi allh rzı olsun çk işime yaradı 🙂

  Yanıtla
 • 24 Ocak 2012 Salı - 19.42 tarihinde, saat 19:42
  Permalink

  proje ödevmdiiiiiiiii çok işime yaradı allh razı olsun szden :))

  Yanıtla
 • 27 Şubat 2012 Pazartesi - 17.59 tarihinde, saat 17:59
  Permalink

  çok yaradı

  Yanıtla
 • 27 Şubat 2012 Pazartesi - 20.03 tarihinde, saat 20:03
  Permalink

  çok güzel ama ellerim koptu…….

  Yanıtla
 • 28 Şubat 2012 Salı - 16.21 tarihinde, saat 16:21
  Permalink

  oku oku bittim vallaha

  Yanıtla
 • 28 Şubat 2012 Salı - 16.21 tarihinde, saat 16:21
  Permalink

  oku oku bittim beeee

  Yanıtla
 • 5 Mart 2012 Pazartesi - 20.30 tarihinde, saat 20:30
  Permalink

  güzel bir yazıydı okuldaki coğrafyadaki anlatımım için yararlı oldu teşekkür ederim hazırlayanlara ellerinize sağlık.

  Yanıtla
 • 10 Mart 2012 Cumartesi - 17.01 tarihinde, saat 17:01
  Permalink

  ya cok uzun ya okuya okuya gözlerim kamaştı

  Yanıtla
 • 18 Mart 2012 Pazar - 12.41 tarihinde, saat 12:41
  Permalink

  aradığım şey yok

  Yanıtla
 • 19 Mart 2012 Pazartesi - 10.50 tarihinde, saat 10:50
  Permalink

  süperde çok var ya

  Yanıtla
 • 23 Mart 2012 Cuma - 05.54 tarihinde, saat 05:54
  Permalink

  Ben bunu 5-6 kere okudum şuan.Çünkü ödevimiz böyle…

  Yanıtla
 • 24 Mart 2012 Cumartesi - 17.54 tarihinde, saat 17:54
  Permalink

  ççookkkk güzel sağolun:)

  Yanıtla
 • 26 Mart 2012 Pazartesi - 20.12 tarihinde, saat 20:12
  Permalink

  valla performansden 100 aldım çok saolun  bu yazıyı koyduğunuz için:)

              

  Yanıtla
 • 28 Mart 2012 Çarşamba - 16.17 tarihinde, saat 16:17
  Permalink

  ben çok beğendim bütün hepsini yazdım ve hepsiyle 16 sayfa oldu…

  Yanıtla
 • 9 Nisan 2012 Pazartesi - 13.02 tarihinde, saat 13:02
  Permalink

  Bencede güzel ama cok abartmayın isterseniz cocuklar:):)..(nokta)

  Yanıtla
 • 9 Nisan 2012 Pazartesi - 18.11 tarihinde, saat 18:11
  Permalink

  cok uzun ama yinede cok tesekkur ederim. cooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook işime yaradı.. 🙂

  Yanıtla
 • 15 Nisan 2012 Pazar - 19.56 tarihinde, saat 19:56
  Permalink

  çok güzel bilgiler edindim çok da basitti.45 dakikada yazdım.

  Yanıtla
 • 24 Nisan 2012 Salı - 14.51 tarihinde, saat 14:51
  Permalink

  bence kısaltıp yazın daha kolay oluyo ayrıca detaylı verilmiş bilgiler o yüzden uzun

  Yanıtla
 • 1 Mayıs 2012 Salı - 22.36 tarihinde, saat 22:36
  Permalink

  hep burdan ödevimi yapıcam çünkü depremle ilgili şeyler var

  Yanıtla
 • 26 Mayıs 2012 Cumartesi - 12.28 tarihinde, saat 12:28
  Permalink

  yaa  ben  bunu proje ödevim için kullandım çokta işime yaradı

  Yanıtla
 • 15 Ekim 2012 Pazartesi - 19.08 tarihinde, saat 19:08
  Permalink

  çok ama çok uzun tavsiye etmem

  Yanıtla
 • 22 Kasım 2012 Perşembe - 16.40 tarihinde, saat 16:40
  Permalink

  vvvııııııyy oku oku bitmiyiiiiii hacı 😀 🙁 🙂

  Yanıtla
 • 5 Aralık 2012 Çarşamba - 17.36 tarihinde, saat 17:36
  Permalink

  süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer tavsiye ederim moruk

  Yanıtla
 • 13 Aralık 2012 Perşembe - 15.04 tarihinde, saat 15:04
  Permalink

  allah yardım etsin

  Yanıtla
 • 16 Aralık 2012 Pazar - 14.22 tarihinde, saat 14:22
  Permalink

  güzelllllllllllllllll

  Yanıtla
 • 17 Aralık 2012 Pazartesi - 18.09 tarihinde, saat 18:09
  Permalink

  güzel yazmışlar bu siteyi herkese öneririm tam ödev yapılacak 1 site

  Yanıtla
 • 19 Aralık 2012 Çarşamba - 17.44 tarihinde, saat 17:44
  Permalink

  tam beş kere bu yazıyı yazdım  kulüp öğretmeni pano doldurucak die öldüm öbür taraftan yazıyom:) 🙁 😀

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 18.41 tarihinde, saat 18:41
  Permalink

  üf be arıyorum bulamıyorum

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 19.10 tarihinde, saat 19:10
  Permalink

  süpper ödevimi bunun sayesinde bitirdim

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 19.38 tarihinde, saat 19:38
  Permalink

  çok güzel teşekkkürler

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 19.39 tarihinde, saat 19:39
  Permalink

  harika arkadaşlar

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 19.46 tarihinde, saat 19:46
  Permalink

  cok güzeldi arkadaşlar bn cok begendim biliionmu

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2012 Pazartesi - 19.47 tarihinde, saat 19:47
  Permalink

  süper  ötesi  eminimki  bundan  yüksek  bir  puan  alacağım .  Bu  arada  deney  arıyorsanız  eğer  deterjan ve  karabiberin  karışmaması  deneyi  çok  hoş
   

  Yanıtla
 • 25 Aralık 2012 Salı - 20.22 tarihinde, saat 20:22
  Permalink

  bence ödevim için gerekli olduğu için güzel buadan ardadaşım reyhana sevgilerimi yollarım

  Yanıtla
 • 28 Aralık 2012 Cuma - 10.11 tarihinde, saat 10:11
  Permalink

  çok uzun beee

  Yanıtla
 • 30 Aralık 2012 Pazar - 11.43 tarihinde, saat 11:43
  Permalink

  nası9l yazıcaz

  Yanıtla
 • 30 Aralık 2012 Pazar - 21.03 tarihinde, saat 21:03
  Permalink

  bnce çk uzun ama güzel bunu yazanın ellri dert olmmasın tam 1.50 saatte btirdim sağolun yorumlarınız süper üstelik ben 4. sınıfa gidiom a şubesindeyim saygılar ve sevgile

  Yanıtla
 • 1 Ocak 2013 Salı - 13.36 tarihinde, saat 13:36
  Permalink

  uzun aalakasız saçma

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2013 Çarşamba - 13.58 tarihinde, saat 13:58
  Permalink

  hepsini yazdım… ellerim kızardı mı. bende el diye bişi kalmadı ya ama teşekkürler çok güzeldi ödevimden 95 aldım yuppi sizin sayenizde aldım bu güzel notu

  Yanıtla
 • 2 Ocak 2013 Çarşamba - 17.04 tarihinde, saat 17:04
  Permalink

  çok güzel uzun ama  bunun sayesinde performans ödevimi bitirdim
  TEŞEKKÜRLER

  Yanıtla
 • 3 Ocak 2013 Perşembe - 17.23 tarihinde, saat 17:23
  Permalink

  hiçç güzel deyil yada bana uygun deyil

  Yanıtla
 • 5 Ocak 2013 Cumartesi - 12.16 tarihinde, saat 12:16
  Permalink

  bu neya  şu anda 7 ye gidiyom  bu güne kadar bu kadar yazı yazdıhımı hatırlaMIYOM VALA : AMA GENE GÜZELDİ 
  :]

  Yanıtla
 • 5 Ocak 2013 Cumartesi - 18.29 tarihinde, saat 18:29
  Permalink

  BUKADAR YAZI OLMAZ AMA  YINEDE COK GUZEL DIYE BILIRIM

  Yanıtla
 • 8 Ocak 2013 Salı - 20.16 tarihinde, saat 20:16
  Permalink

  çok güzel hapsini yazdım

  Yanıtla
 • 10 Ocak 2013 Perşembe - 17.57 tarihinde, saat 17:57
  Permalink

  çok uzun

  Yanıtla
 • 14 Ocak 2013 Pazartesi - 18.30 tarihinde, saat 18:30
  Permalink

  bence çok güzel ve 100 aldım bence süper bir not bu

  Yanıtla
 • 8 Şubat 2013 Cuma - 12.32 tarihinde, saat 12:32
  Permalink

  bence bunlar çok kolay bilgiler bunları ben kitaplarımda okuyorum bazıları pek kolay değil ama bence geneli kolay.

  Yanıtla
 • 21 Şubat 2013 Perşembe - 21.56 tarihinde, saat 21:56
  Permalink

  benim okul ödevim bu

  Yanıtla
 • 26 Şubat 2013 Salı - 14.27 tarihinde, saat 14:27
  Permalink

  ya biraz uzun ama okudugunuza deger bence okuyun arkadaşlar

  Yanıtla
 • 5 Mart 2013 Salı - 15.31 tarihinde, saat 15:31
  Permalink

  Çok uzun ama bitirdim.Çünkü bu ödevim di.

  Yanıtla
 • 6 Nisan 2013 Cumartesi - 12.28 tarihinde, saat 12:28
  Permalink

  gerçekten süper ya ellerinize sağlık 100 aldımmmm oley sağolunnn… 

  Yanıtla
 • 10 Nisan 2013 Çarşamba - 17.18 tarihinde, saat 17:18
  Permalink

  merhaba ben esra ben çok beğendim. kim ne derse desin sonuçta bu yazıyı ben beğendim.)

  Yanıtla
 • 30 Kasım 2013 Cumartesi - 20.11 tarihinde, saat 20:11
  Permalink

  Performans ödevim için İyiydi saolun

  Yanıtla
 • 24 Aralık 2013 Salı - 00.11 tarihinde, saat 00:11
  Permalink

  babacımın elleri dert görmesin hiç yorulmadım ::)))))))

  Yanıtla
 • 28 Nisan 2014 Pazartesi - 11.21 tarihinde, saat 11:21
  Permalink

  tam istediğim gibi süper ayrıca çok uzun değil tam ideğal

  Yanıtla
 • 3 Ekim 2016 Pazartesi - 16.23 tarihinde, saat 16:23
  Permalink

  güzel ama çok uzun bunun tamamını yazan yoktur herhalde 🙂

  Yanıtla
 • 26 Aralık 2016 Pazartesi - 13.51 tarihinde, saat 13:51
  Permalink

  Çok uzun yhaaa

  Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir